Főoldal » Hírek » Emberölés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rint egy 54 éves férfi egy buda­pes­ti piz­zé­ri­á­ban kötött bele egy másik ven­dég­be, majd az előle mene­kül­ni pró­bá­ló férfi után ment, és olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett később a kór­ház­ban éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott köte­ke­dő, agresszív maga­tar­tá­sa miatt jól ismert láto­ga­tó­ja volt a XV. kerü­le­ti piz­zé­ri­á­nak, amely­nek törzs­ven­dé­ge volt a sér­tett is. 

A vád sze­rin­ti napon, 2019. októ­ber 11-én is mind­két férfi a piz­zé­ri­á­ban tar­tóz­ko­dott. A késő esti órák­ban – már itta­san – a vád­lott bele­kö­tött a sér­tett­be, folya­ma­to­san pro­vo­kál­ta a fér­fit, aki pró­bált a konf­lik­tus elől kitér­ni. A vád­lott azon­ban nem hagyott fel a köte­ke­dés­sel, ami a részé­ről tett­le­ges­sé­gig fajult, rátá­madt a sér­tett­re, ököl­lel ütle­gel­ni kezd­te a fejét és a tes­tét. Az étte­rem egyik alkal­ma­zott­ja és az egyik ven­dég a sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett, a vád­lot­tat lefog­ták, és vissza­tar­tot­ták, ezzel lehe­tő­sé­get adva a sér­tett­nek, hogy a hátsó ajtón át elmeneküljön.

Ami­kor azon­ban a fogás­ból elen­ged­ték a dühön­gő fér­fit, az a sér­tett után ment, majd a piz­zé­ria előtt újra rátá­madt és test­szer­te ütle­gel­te, rug­dos­ta őt. A bán­tal­ma­zás­nak ismét a piz­zé­ria egyik alkal­ma­zott­ja és az egyik ven­dég vetett véget, akik a vád­lot­tat lefog­ták és visszatartották.

A vád­lott mind­ezek után sem nyu­go­dott meg, amint lehe­tő­sé­ge volt rá, a sér­tett után ment, majd ami­kor utol­ér­te, első üté­se­i­vel a föld­re terí­tet­te a fér­fit, ezt köve­tő­en pedig súlyo­san, kitar­tó­an bántalmazta.

A vád­lott ezután a föl­dön fekvő, esz­mé­let­len, maga­te­he­tet­len sér­tet­tet hát­ra­hagy­va, meg­pró­bál­ta elhagy­ni a hely­színt, a piz­zé­ri­á­ból azon­ban addig­ra már töb­ben a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek, ők meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy a vád­lott elme­ne­kül­jön, a sér­tett­hez pedig men­tőt hívtak. 

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett tar­tó­san esz­mé­let­len álla­pot­ba került, majd hetek­kel később a kór­ház­ban meghalt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 54 éves fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.