Főoldal » Archív » Emberölési kísérlet a X. kerületben - vádat emelt a Fővárosi Főügyészség

A har­minc­négy éves viet­ná­mi férfi a vád sze­rint 2017. feb­ru­ár 14-én egy vita során kony­ha­ké­sek­kel támadt barátjára.

A vád­lott 2006. óta él Magyar­or­szá­gon, 2009. év ele­jé­től tar­tóz­ko­dá­si enge­dély nél­kül, jogo­su­lat­la­nul tar­tóz­ko­dik az országban.

A viet­ná­mi férfi a vád­be­li idő­sza­kot meg­elő­ző­en, körül­be­lül egy évvel koráb­ban ismer­ke­dett meg a sér­tett fér­fi­val, aki­vel - és még három másik viet­ná­mi sze­méllyel - ezután együtt lakott egy X. kerü­let, Hun­gá­ria kör­úton lévő bérelt lakásban.

A vád­irat sze­rint 2017. feb­ru­ár 14-én a sér­tett este ért haza, ahol az ott­la­kó­kon kívül a lakás­ban tar­tóz­ko­dott a vád­lott barát­nő­je is. Miu­tán meg­be­szél­ték, hogy együtt ünne­pe­lik meg a Valen­tin napot, közö­sen vacso­ráz­tak, beszél­get­tek, és alko­holt fogyasztottak.

A késő esti órák­ban azon­ban a vád­lott és a sér­tett isme­ret­len okból össze­szó­lal­ko­zott, majd a két férfi egyre han­go­sab­ban kia­bált egy­más­sal. A vád­lott a vita hevé­ben hir­te­len fel­állt, kisza­ladt a kony­há­ba, ahol kirán­tot­ta az evő­esz­kö­zö­ket tar­tal­ma­zó kony­ha­szek­rény fiók­ját, abból kivett két nagy kést, majd azok­kal táma­dó­lag meg­in­dult a nap­pa­li­ba a sér­tett felé. Ezt látva, a közös barát­juk meg­pró­bál­ta őt fel­tar­tóz­tat­ni, de nem tudta. A vád­lott a kony­ha­ké­sek­kel szúró, vágó moz­du­la­to­kat tett a föl­dön ülő sér­tett feje irá­nyá­ba, miköz­ben azzal fenye­get­te, hogy meg­öli őt. A véde­ke­ző fér­fit a vád­lott eköz­ben több­ször, több helyen meg­szúr­ta, illet­ve megvágta.

Ami­kor a vád­lott a föld­re dobta a kése­ket, a sér­tett­nek sike­rült kime­ne­kül­nie a lakás­ból. A vád­lott ezután vissza­ment a kony­há­ba, ott egy újabb kést vett magá­hoz, amellyel táma­dó­lag ismét a másik férfi után ment. Az őt tovább­ra is meg­ál­lí­ta­ni igyek­vő közös barát­juk azon­ban kívül­ről olyan erő­sen tar­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót, hogy azt a vád­lott csak rés­nyi­re tudta kinyitni.

A vád­lott csak akkor hagy­ta abba az ajtó rán­ga­tá­sát, ami­kor a sér­tett által segít­sé­gül hívott egyik szom­széd kint­ről magyar nyel­ven kia­bál­ni kez­dett vele.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során élet­ve­szé­lyes - az egyik verő­eret is érin­tő – szúrt, illet­ve vágott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek a szak­sze­rű és idő­sze­rű orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban a halá­lá­hoz is vezet­het­tek volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő viet­ná­mi fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.