Főoldal » Hírek » Emberölési kísérlet macskaeledelért – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy liter tejért, 10 db tojá­sért és 15 db asz­pi­kos macs­ka­ele­de­lért egy sod­ró­fá­val olyan kitar­tó­an bán­tal­ma­zott egy idős embert, hogy a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2022 nya­rán, egy Győr-Moson-Sopron megyei falu­ban isme­rő­se, egy 87 éves férfi csa­lá­di házá­nak kam­rá­já­ba bement, míg az idős férfi a kert­ben dol­go­zott. Az elkö­ve­tő össze­ké­szí­tett 15 tasak macs­ka­ele­delt, 10 tojást és egy liter tejet lopá­si szán­dék­kal. A sér­tett ész­lel­te az elkö­ve­tő jelen­lé­tét, oda­ment hozzá, és az össze­ké­szí­tett tár­gyak­nak a helyé­re, a kam­rá­ba való vissza­té­te­lé­re szó­lí­tot­ta fel. Ezt a sér­tett ellen­őriz­te, majd vissza­ment az udvarra.

A vád­lott azért, hogy a kisze­melt tár­gya­kat mégis elve­gye, a kam­rá­ban magá­hoz vett egy sod­ró­fát, azzal a nagyot­hal­ló sér­tett után ment, és a neki hátat for­dí­tó áldo­za­tot a fején meg­ütöt­te. A sér­tett az ütés­től a föld­re került, segít­sé­gért kia­bált, de az elkö­ve­tő a fején tovább ütle­gel­te. A kia­bá­lás­ra egy utcá­ban lakó hölgy figyelt fel, átment a sér­tett­hez, és látva a bán­tal­ma­zást, azon­nal annak abba­ha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel az elkö­ve­tőt, aki erre nemet mon­dott. A nő haza­fu­tott és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, majd az elkö­ve­tőt elfogták.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben – mely alkal­mas volt az élet kiol­tá­sá­ra - a sér­tett­nél szá­mos sérü­lés kelet­ke­zett, melyek egy része élet­ve­szé­lyes volt. A sér­tett a kór­há­zi keze­lé­sét köve­tő­en soha többé nem tudta önma­gát ellát­ni, négy hónap­pal később pedig sors­sze­rű meg­be­te­ge­dé­se­i­vel össze­füg­gés­ben - melye­ket a bán­tal­ma­zás sérü­lé­sei súlyos­bí­tot­tak - elhunyt.

A főügyész­ség a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő elkö­ve­tőt nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nya a bűn­cse­lek­mény beis­me­ré­sé­re nézve – egye­bek mel­lett - 14 év fegyházbüntetés.