Főoldal » Hírek » Emberölési kísérletté fajult a kocsmai verekedés - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a cso­por­tos vere­ke­dés­ben egy 31 éves és egy 25 éves férfi, vala­mint egy 38 éves nő is részt vett, ami azon­ban az idő­sebb férfi részé­ről durva bán­tal­ma­zás­ba csa­pott át, a fia­ta­labb férfi élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. 

A vád­irat sze­rint a 25 éves vád­lott 2019. már­ci­us 29-én, későn este, már itta­san bement egy XI. kerü­le­ti sörö­ző­be, ahol még alko­holt fogyasz­tott. Az alko­hol hatá­sá­ra köte­ke­dő lett és visel­ke­dé­sé­vel a többi ven­dé­get is zavar­ta, ezért a pul­tos lány meg­kér­te, hogy hagy­ja el a sörö­zőt, a férfi azon­ban nem akart távozni.

Az egyik törzs­ven­dég ezután rávet­te a fér­fit, hogy men­je­nek ki a sörö­ző elé, az utcá­ra, ahol ekkor több ven­dég is tar­tóz­ko­dott, köz­tük a 31 éves vád­lott. Itt megint töb­ben fel­szó­lí­tot­ták a 25 éves fér­fit, hogy távoz­zon, és emi­att szó­vál­tás is kiala­kult a sörö­ző előtt, amely­nek során a 31 éves férfi meg­ütöt­te a fia­ta­lab­bat, aki ekkor felé dobta a kezé­ben tar­tott sörös poha­rat. Az üveg­po­hár azon­ban egy női ven­dég fejét talál­ta el, dara­bok­ra tört, és meg­vág­ta a nő homlokát.

A vád­lot­tak között ekkor dula­ko­dás ala­kult ki, ami­nek során lök­dös­ték és köl­csö­nö­sen meg­ütöt­ték egy­mást. Ekkor a szin­tén ittas 38 éves nő is bekap­cso­ló­dott a vere­ke­dés­be úgy, hogy a 25 éves férfi hátát tenyér­rel több­ször meg­ütöt­te, a ruhá­ját rán­gat­ta, vala­mint belerúgott.

A vere­ke­dés köz­ben mind­hár­man áttér­tek az út túl­ol­da­lán lévő jár­da­sza­kasz­hoz. Ekkor szin­tén a sörö­ző egyik ven­dé­ge oda­lé­pett hoz­zá­juk, és gáz­spray­vel felé­jük fújt, azon­ban a két férfi ese­té­ben ez is hatás­ta­lan volt, ők foly­tat­ták a vere­ke­dést, a nő azon­ban vissza­ment a sörö­ző elé.

A vád sze­rint a 31 éves vád­lott a továb­bi vere­ke­dés során felül­ke­re­ke­dett, ököl­lel több­ször meg­ütöt­te 25 éves vádlott-társát a fején. A férfi az üté­sek hatá­sá­ra térd­re rogyott, majd leült a föld­re, majd hát­ra­dőlt és elfe­küdt a föl­dön. A 25 éves férfi ekkor már moz­du­lat­la­nul feküdt, ennek elle­né­re a másik vád­lott tovább szi­dal­maz­ta és bán­tal­maz­ta, több­ször meg­rúg­ta, meg­ta­pos­ta. Ekkor a 38 éves nő is vissza­ment hoz­zá­juk, és a föl­dön fekvő fér­fi­be több­ször belerúgott.

A bán­tal­ma­zást az ott­ho­na abla­ká­ból ész­lel­te egy lakó és egy járó­ke­lő is, ők tet­tek beje­len­tést a segély­hí­vó vonal­ra és men­tőt kértek.

A 25 éves férfi súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás hiá­nyá­ban a halá­la reá­li­san bekö­vet­kez­he­tett volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 31 éves fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, és a vád­irat­ban vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A főügyész­ség a súlyo­san bán­tal­ma­zott 25 éves fér­fi­val és a 38 éves nővel szem­ben is vádat emelt cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. A fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, a nővel szem­ben pénz­bün­te­tés az ügyé­szi indítvány.