Főoldal » Archív » Emberrablás miatt kell felelniük a lopást számon kérő férfiaknak

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ember­rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt három bajai fér­fi­vel szem­ben, akik 2017. októ­ber 15-én este egy dus­no­ki bár­ban bán­tal­maz­ták, majd aka­ra­ta elle­né­re autó­ba tusz­kol­ták áldo­za­tu­kat, akit csak egy hamis köl­csön­szer­ző­dés alá­írá­sa után enged­tek szabadon.

A 28 éves bajai vád­lott ittas­sá­ga miatt egy helyi bár­ban elaludt, melyet kihasz­nál­va a vele lévő isme­rő­se ellop­ta a kabát­zse­bé­ből 130.000,- Ft-ját. Más­nap, 2017. októ­ber 15-én este a meg­lo­pott férfi bará­ta­i­val – az ügy másik két vád­lott­já­val – Dus­nok­ra ment, mert tudo­má­sá­ra jutott, hogy az őt meg­ká­ro­sí­tó isme­rő­se ott tartózkodik.

A dus­no­ki ven­dég­lá­tó­he­lyen a meg­ká­ro­sí­tott vád­lott a sér­tet­tet kihúz­ta az utcá­ra, köz­ben meg is pofoz­ta és a pénze felől érdek­lő­dött. Tár­sai a sér­tett kezét hát­ra­csa­var­va lefog­ták, ezalatt a vád­lott a sér­tet­tet ököl­lel és tenyér­rel test­szer­te ütle­gel­te, majd az emi­att föld­re került sér­tett ruhá­ját átku­tat­va elvet­te a kész­pén­zét, kar­órá­ját és mobil­te­le­fon­ját. A bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a sér­tett beval­lot­ta a lopást, majd félel­mé­ben azt talál­ta ki, hogy a lopott pénzt Dus­no­kon, a nagy­szü­le­i­nél rej­tet­te el.

A vád­lot­tak a sér­tet­tet aka­ra­ta elle­né­re beül­tet­ték az autó­juk­ba és sza­ba­don enge­dé­sét a pénz vissza­adá­sá­tól tet­ték füg­gő­vé. Mivel az éjsza­ka kel­lős köze­pén fel­éb­resz­tett nagy­szü­lők házá­ban pénzt nem talál­tak, autó­val Bajá­ra indul­tak. Az út során a vád­lott a pén­zét köve­tel­ve ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra kérte, vigyék az édes­any­já­hoz, hogy a tőle kért köl­csön­ből kifi­zes­se a vádlottat.

Az egyik vád­lott javas­la­tá­ra azon­ban a meg­lo­pott vád­lott bajai laká­sá­ra men­tek és ott a sér­tett az ügy két ter­helt­jé­nek dik­tá­lá­sa alap­ján egy 2017. augusz­tus 1-jére vissza­dá­tu­mo­zott köl­csön­szer­ző­dést írt, amely sze­rint a vád­lot­tól 180.000,- Ft-ot kért köl­csön és ame­lyet min­den héten pén­te­ken 20 ezer forin­ton­ként vál­lal tör­lesz­te­ni. A szer­ző­dést mind­annyi­an alá­ír­ták, a meg­ká­ro­sí­tott vád­lott tár­sai mint tanúk. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a sér­tett mobil­te­le­fon­ját vissza­ad­ták és elengedték.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat mint társ­tet­te­se­ket ember­rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­ügyek­től eltil­tá­su­kat indít­vá­nyoz­za. A bün­te­tett elő­éle­tű 28 éves bajai vád­lott az ember­rab­lást a vele szem­ben koráb­ban kisza­bott bör­tön­bün­te­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért az ügyész­ség ezen bün­te­tés utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő fér­fi­ak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.