Főoldal » Hírek » Embertelen körülmények között éltek édesanyjukkal – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a maga­te­he­tet­len édes­any­ju­kat elha­nya­go­ló test­vé­rek cse­lek­mé­nyé­nek a súlyo­sabb minő­sí­té­sé­re, és a bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az íté­let sze­rint az 54 éves férfi és 84 éves édes­any­ja ket­tes­ben éltek egy téti ház­ban. Ebben a város­ban élt a sér­tett 60 éves lánya is, aki 2019 novem­be­ré­től a sér­tett ápo­lá­sá­ra kiemelt össze­gű ápo­lá­si díjat kapott. Az idős nő szel­le­mi és fizi­kai álla­po­ta folya­ma­to­san rom­lott, 2020. év ele­jé­re önel­lá­tás­ra kép­te­len lett. Lakó­kör­nye­ze­te rend­kí­vül elha­nya­golt, koszos volt. Az alko­ho­li­zá­ló élet­mó­dot foly­ta­tó test­vé­rek nem gon­dos­kod­tak az ágy­hoz kötött, nehe­zen kom­mu­ni­ká­ló édes­any­juk tisz­tán­tar­tá­sá­ról, folya­dék­kal, éle­lem­mel, gyógy­sze­rek­kel való ellátásáról.

A sér­tett lánya 2020. júni­us 29-én ész­lel­te édes­any­ja álla­po­tá­nak rosszab­bo­dá­sát, azon­ban csak más­nap szólt a házi beteg­ápo­ló­nak, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket. Az idős asszonyt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol néhány nap múlva meg­halt, azon­ban meg­fe­le­lő gon­dos­ko­dás­sal elke­rül­he­tő lett volna a halála.

A Győri Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 10-10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10-10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa és a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa, a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a test­vé­rek rend­kí­vü­li lelki és testi gyöt­rel­met okoz­tak édes­any­juk­nak, ezért cse­lek­mé­nyük külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett­nek is minő­sül. A vád­lot­tak mind az erköl­csi, mind a jogi nor­má­kon ala­pu­ló gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gü­ket dur­ván meg­szeg­ték, ami kirí­vó ember­te­len­sé­get mutat, ezért szi­go­rúbb bün­te­tést kell kiszab­ni velük szemben.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.