Főoldal » Hírek » Embertelen körülmények között szállította az illegális határátlépőket - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 8 év sza­bad­ság­vesz­tés és a kiuta­sí­tás hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy román férfi ille­gá­lis beván­dor­ló­kat akart Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba juttatni.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val, üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re, és 10 év kiuta­sí­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a román fér­fit koráb­ban már több­ször elítél­ték, Német­or­szág­ban, Bel­gi­um­ban, Olasz­or­szág­ban és Romá­ni­á­ban is, köz­le­ke­dé­si és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

2019. júli­us 21-én, a haj­na­li órák­ban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé­ben, az állam­ha­tár köze­lé­ben, tizen­öt afgán és egy iráni sze­mélyt – köz­tük öt fia­tal­ko­rút – vett fel egy brit honos­sá­gú áru­szál­lí­tó kis­te­her­au­tó­ba. Az ira­tok­kal nem ren­del­ke­ző kül­föl­di­e­ket – fel­te­he­tő­en – pakisz­tá­ni ember­csem­pész szál­lí­tot­ta be az ország­ba. A hazánk­ban ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek a román férfi által veze­tett jármű rak­te­ré­be zsú­fo­lód­tak be. A 125 cm magas­sá­gú rak­tér­ben ülé­sek, kapasz­ko­dók nem vol­tak, a kettő darab szel­lő­ző­nyí­lás sze­mé­lyek szá­má­ra szük­sé­ges leve­gő után­pót­lá­sá­ra nem volt alkal­mas. A rak­tér­ben fejen­ként 10x20 cm nagy­sá­gú terü­let jutott, így nem min­den­ki tudott leül­ni. Töb­bek­nek áll­ni­uk kel­lett, azon­ban a rak­tér magas­sá­ga miatt kiegye­ne­sed­ni nem tud­tak. A román férfi 5 órán keresz­tül ilyen körül­mé­nyek között szál­lí­tot­ta a kül­föl­di­e­ket. A nagy hőség és az oxi­gén­hi­ány miatt az ille­gá­lis beván­dor­lók a rak­te­ret az utas­tér­től elvá­lasz­tó lemez­fa­lon döröm­böl­tek, de a sofőr nem állt meg, nem nyi­tot­ta ki a rak­tér ajta­ját, nem javí­tott az uta­sok helyzetén.

A határ­ren­dé­szet mun­ka­tár­sai a jár­mű­vet – mivel a román férfi a hang- és fény­jel­zés elle­né­re sem állt meg – néhány kilo­mé­ter üldö­zést köve­tő­en a 85. számú főúton intéz­ked­tek vele szemben.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je elté­rő minő­sí­té­sért és eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett minő­sí­tett ember­csem­pé­szés tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel a kisza­bott bün­te­tés szük­sé­ges és indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Győri Íté­lő­táb­la dönt.