Főoldal » Hírek » Engedély nélkül bontott szét egy gépkocsit – fotóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki enge­dély nél­kül bon­tott szét egy gépkocsit. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. janu­ár­ban, egy tatai ingat­lan udva­rán a tulaj­do­ná­ban lévő, üzem­kép­te­len, a for­ga­lom­ból ide­ig­le­ne­sen kivont gép­jár­mű­vet szét­bon­tot­ta, mellyel 1270 kg hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel. Az elkö­ve­tő a bon­tás­ból szár­ma­zó műanyag hul­la­dé­kot egy tata­bá­nyai hul­la­dék­ud­var­ban, míg a fém hul­la­dé­kot egy orosz­lá­nyi hul­la­dék­át­ve­vő tele­pen értékesítette.

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal hatá­ro­za­tá­val meg­til­tot­ta az enge­dély nél­kü­li hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­sé­get, egy­ide­jű­leg a fér­fit hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si bír­ság meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te. Ezután a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ágá­nak kez­de­mé­nye­zé­sé­re indult büntetőeljárás.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A szem­lén készült fotón a bon­tás helye. és a szét­bon­tott autó marad­vá­nya látható. 

az engedély nélkül szétbontott autó maradványa