Főoldal » Hírek » Engedély nélkül feltuningolt autóval hajtott az árokba - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a sebes­ség túl­lé­pé­se miatt az árok­ba haj­tott, ott még tovább gyor­sí­tott, ezzel egy ember halá­lát, és másik három sérü­lé­sét okozta.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júli­us 25. nap­ján, este 8 óra­kor az egyik megye­be­li falu kül­te­rü­le­tén vezet­te az elhunyt sér­tett tulaj­do­nát képe­ző, közel dupla motor­tel­je­sít­mény­re tun­in­golt autót. A gép­ko­csi­ban a vád­lot­ton kívül még négyen utaztak.

A férfi a 70 km/h leg­na­gyobb meg­en­ge­dett sebes­sé­gű útsza­ka­szon az egyik kanyart a meg­en­ge­det­tet jócs­kán meg­ha­la­dó, az uta­sok­ban féle­lem kivál­tá­sá­ra alkal­mas sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg. A férfi a kanyart féke­zés elle­né­re nem tudta beven­ni, ezért az úttal pár­hu­za­mos víz­el­ve­ze­tő árok­ba haj­tott mint­egy 60 km/h sebes­ség­gel. A vád­lott az árok­ban folya­ma­to­san gyor­sít­va még leg­alább 200 métert vezet­te az autót, majd mint­egy 90 km/h sebes­ség­gel az árkot keresz­te­ző bekö­tő­út­nál a part­fal­nak ütkö­zött, és a gép­ko­csi leve­gő­be emel­ke­dett. Az autó a leve­gő­ben több, mint 20 métert repült, majd az árok­ba csa­pód­va, a ten­ge­lyén több­ször átfor­dul­va állt meg. Az autó­ból a biz­ton­sá­gi övét be nem kötő egyik utas kizu­hant, súlyos sérü­lé­se­ket szenvedve.

A bal­eset követ­kez­té­ben a gép­ko­csi tulaj­do­no­sa éle­tét vesz­tet­te, egy továb­bi utas súlyos, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző, míg a negye­dik utas könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, aho­gyan a vád­lott is.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.