Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Engedély nélkül tartott puskával lőtt meg egy kutyát- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki egy Kun­szent­mik­lós kör­nyé­ki köz­ség­ben lévő tanyá­ján enge­dély nél­kül tar­tott pus­kát és lősze­re­ket, majd 2020. már­ci­us 1-jén a lőfegy­ver­rel meg­lőtt egy kutyát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott tisz­tá­zat­lan idő­pont­ban és helyen szer­zett meg egy lőfegy­ver­nek minő­sü­lő pus­kát, ami­hez 22 darab töl­tényt is beszer­zett. Az idős férfi a pus­kát és a töl­té­nye­ket hosszabb időn át a tanyá­ján rej­te­get­te, még a csa­lád­ja sem tudott az enge­dély nél­kül tar­tott fegy­ver­ről és lőszerekről.

A vád­lott 2020. már­ci­us 1-jén reg­gel ész­re­vett egy komon­dor faj­tá­jú kutyát, ami a tanyá­ja kerí­té­sén kívül, mint­egy 10-15 méter távol­ság­ra volt tőle. Ekkor a vád­lott magá­hoz vette a pus­kát és egy­szer meg­lőt­te vele a kutyát. A lövés az álla­tot a jobb olda­lán, a mell­ka­sán, szív­tá­jé­kon érte, az állat a lövés­től megsérült.

A sérü­lést még aznap egy állat­or­vos ellát­ta, így sze­ren­csé­re az állat nem pusz­tult el. A pus­ká­ból leadott lövés azon­ban élet­fon­tos­sá­gú szer­vet érve alkal­mas volt a komon­dor éle­té­nek kiol­tá­sá­ra vagy súlyos sérü­lés oko­zá­sá­ra. Kis távol­ság­ról fejre, szív­re, tüdő­re leadott lövés az állat pusz­tu­lá­sát is okozhatja.

A vád­lott a lövés­sel az álla­tot úgy bán­tal­maz­ta, ami alkal­mas volt arra, hogy az eb mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát okoz­za. A rend­őrök 2020. már­ci­us 5-én tar­tot­tak ház­ku­ta­tást a vád­lott tanyá­ján, ennek során lefog­lal­ták az enge­dély nél­kül tar­tott pus­kát és lőszereket.

A bün­tet­len elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott beis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A járá­si ügyész­ség a fér­fit állat­kín­zás vét­sé­gén kívül lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a lefog­lalt fegy­vert és lősze­re­ket is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.