Főoldal » Hírek » Engedély nélkül vadásztak - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik ren­del­kez­tek érvé­nyes vadász­jeggyel és fegy­ver­tar­tá­si enge­déllyel, azon­ban a jog­sza­bá­lyo­kat meg­ke­rül­ve lőt­tek ki és tulaj­do­ní­tot­tak el több vadat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az idő­sebb vád­lott tagja volt egy Barcs kör­nyé­ki vadász­tár­sa­ság­nak, ahol társa ven­dég­va­dász­ként legá­li­san vadász­ha­tott volna, de a ter­helt isme­rő­sét se 2020 decem­be­ré­ben, se 2021 janu­ár­já­ban nem írta be a vadász­tár­sa­ság nyil­ván­tar­tó köny­vé­be. A két ille­gá­lis vadá­szat során a fia­ta­labb férfi egy-egy gím­szar­vas bor­jút ejtett el, amit a hely­szí­nek­ről a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ről tudo­más­sal nem bíró sze­mé­lyek­kel elszál­lít­tat­tak és feldolgoztattak. 

 

A har­ma­dik alka­lom­mal a vád­lot­tak ven­dég­va­dász­ként sze­re­pel­tek a nyil­ván­tar­tás­ban, de a hat kilőtt vad­disz­nót til­tott vadá­sza­ti esz­köz­zel - éjjel­lá­tó célzó fel­hasz­ná­lá­sá­val - terí­tet­te le a fia­ta­labb férfi. A ter­hel­tek a lelőtt álla­tok­ból három vad­disz­nót nem lát­tak el nagy­vad azo­no­sí­tó­val, hanem eze­ket is ellopták.

 

A fér­fi­ak össze­sen 243.000 forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el vadat a vadász­tár­sa­ság sér­tet­től, azon­ban az elkö­ve­té­si érték már a nyo­mo­zás során lefog­la­lás és vissza­fi­ze­tés révén megtérült.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és a vadá­sza­ti fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indítványozott.

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készítette.