Főoldal » Hírek » Engedély nélkül végezték az addikciókról leszoktatónak hitt terápiát – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség által kuruzs­lás vét­sé­gé­vel vádolt 21 sze­mély mind­egyi­ké­vel szem­ben – a vád­ira­ti indít­vánnyal egye­ző­en – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki a bíróság.

 A ter­je­del­mes vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak – 11 férfi és 10 nő – egy Nóg­rád vár­me­gyei szék­he­lyű köz­hasz­nú cég­ként nyil­ván­tar­tás­ba vett szer­ve­zet kere­té­ben fej­tet­ték ki tevé­keny­sé­gü­ket. A szer­ve­zet célja egy olyan, gyógy­szer­men­tes alkohol- és kábí­tó­szer elvo­nó prog­ram, mint szol­gál­ta­tás, díja­zás elle­né­ben tör­té­nő nyúj­tá­sa volt, amely egy író és filo­zó­fus kuta­tá­sa­in alapult.

A méreg­te­le­ní­tő prog­ram­nak is neve­zett elvo­nó­kú­ra egy mély­in­ter­jú­val kez­dő­dött, majd a későb­bi része­i­ben a dózi­suk miatt vény­kö­te­les vita­mi­nok szer­ve­zet­be jut­ta­tá­sát, illet­ve sza­u­na­te­rá­pi­át és kiegé­szí­tő, érin­té­ses keze­lé­si módo­kat is magá­ban fog­lalt. A részt­ve­vők 2013-ban 4 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó, míg 2014-ben közel 5 mil­lió forin­tos, majd 2016-ban már 6 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó díjat fizet­tek a kezelésért.

A szer­ve­zet a prog­ram­ban részt­ve­vők­nek hang­sú­lyoz­ta, hogy ez nem orvo­si keze­lés, a tar­tal­ma sze­rint azon­ban való­já­ban egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tás­nak minő­sült, gyógy­ke­ze­lés­nek és addik­to­ló­gi­ai reha­bi­li­tá­ci­ós tevé­keny­ség­nek felelt meg, amely­re a szer­ve­zet nem ren­del­ke­zett enge­déllyel. A külön­bö­ző, ,,spe­ci­a­lis­tá­nak” és ,,eset­fel­ügye­lő­nek” neve­zett mun­ka­kör­ben eljá­ró vád­lot­tak való­já­ban orvo­si tevé­keny­sé­get, illet­ve azt kise­gí­tő mun­kát végez­tek, álta­luk is tudot­tan meg­fe­le­lő képe­sí­tés és enge­dély nélkül.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 21 sze­mélyt kuruzs­lás vét­sé­gé­vel vádol­ta és vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést velük szem­ben. Az ille­té­kes Pász­tói Járás­bí­ró­ság vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben a vád­irat­ban indít­vá­nyo­zot­tal egye­ző bün­te­tés sza­bott ki, és köte­lez­te őket az eljá­rás során fel­me­rült mil­li­ós nagy­ság­ren­dű bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re is.

A főügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés­sel szem­ben nem kérte tár­gya­lás tar­tá­sát. A hatá­ro­zat még nem jogerős.