Főoldal » Hírek » Épületátadó Kiskőrösön
Új hely­re köl­tö­zött a Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség. Az ügyész­ség az elmúlt 30 évben az önkor­mány­zat iro­da­épü­le­té­ben műkö­dött. Idén már­ci­us­ban kez­dőd­tek az új helyen az átala­kí­tá­si, épí­té­si mun­ká­la­tok, amely ered­mé­nye­ként 12 iro­da­he­lyi­ség­ből álló, a mai kor ener­ge­ti­kai – mint pél­dá­ul a hőszi­vattyús hűté­si rend­szer – és esz­té­ti­kai igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő, modern iro­da­épü­let jött létre.
 
A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló új épü­let­részt szep­tem­ber 15-én dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át.