Főoldal » Hírek » Épületavató Gödöllőn

A Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság és a Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség fel­újí­tott épü­le­tét októ­ber 20-án dr. Polt Péter leg­főbb ügyész és dr. Senyei György, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal (OBH) elnö­ke adta át.

A kibő­ví­tett és fel­újí­tott épü­let­együt­tes­ben kor­sze­rű infor­ma­ti­kai esz­kö­zök biz­to­sít­ják a min­den­na­pi mun­ka­vég­zést és ügy­in­té­zést, vala­mint biz­to­sí­tott a meg­úju­ló ener­gia­for­rá­sok hasz­no­sí­tá­sa is.

Így a 15 iro­dát és kiszol­gá­ló helyi­sé­ge­ket tar­tal­ma­zó új ügyész­sé­gi épü­let­szárny­ban a dol­go­zó­szo­bák fűtését-hűtését hőszi­vattyús rend­szer­rel biztosítják.

Az átadó­ról készült rövid kis­fil­mün­ket itt megtekinthetik.