Főoldal » Archív » Eredményes a vád a bajóti pincesoron halálos balesetet okozó férfi ügyében

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy doro­gi fér­fi­val szem­ben, aki a bajó­ti pin­ce­so­ron házi­bu­li­ban vett részt, majd a jogo­sult enge­dé­lye nél­kül indult el az uta­sok­kal teli sze­mély­gép­ko­csi­val, és oko­zott súlyos bal­ese­tet.

A vád­eme­lés­ről az ügyész­ség a https://ugyeszseg.hu/egy-ember-halalat-tovabbi-negy-szemely-seruleset-okozta-a-gondatlan-sofor/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt.

A vád­lott 2018. ápri­lis 30-án a bajó­ti pin­ce­so­ron házi­bu­li­ban sze­szes italt fogyasz­tott, majd éjfél előtt nem­sok­kal a jogo­sult enge­dé­lye nél­kül egy jár­mű­be beült, azt bein­dí­tot­ta. Az elkö­ve­tő a jár­mű­vel a pin­ce­sor­hoz veze­tő köz­úton, éjsza­kai sötét­ség­ben, köz­vi­lá­gí­tás nél­kü­li útsza­ka­szon köz­le­ke­dett. A vád­lott köz­le­ke­dé­se során meg­for­dult, melyet köve­tő­en a jármű leha­ladt az úttest­ről és a mere­dek part­ol­da­lon fel­bo­rult. A boru­lás során a gép­jár­mű egyik utasa - aki­nek a biz­ton­sá­gi öve nem volt beköt­ve, és a mel­let­te lévő ablak is nyit­va volt - olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset­ben a jár­mű­ben utazó továb­bi négy sze­mély nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lott a bal­ese­tet köve­tő­en segít­ség­nyúj­tá­si köte­le­zett­sé­gét elmu­laszt­va a hely­szín­ről elme­ne­kült.

Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dott.

A bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen íté­le­tet hozott, a vád­lot­tat  3 év bör­tön­bün­te­tés­re, 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 6 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette.

A bal­eset szem­lé­je során a rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/balesetett-okozott-majd-elmenekult.