Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a buszmegállóban verekedő férfi ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 1 év 4 hónap bör­tön­re súlyo­sí­tot­ta annak a huszon­éves Nóg­rád megyei fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki egy sal­gó­tar­já­ni busz­meg­ál­ló­ban bán­tal­ma­zott egy hat­van év körü­li férfit.

Az íté­let sze­rint 2020. júni­us 27-én, dél­után, a vád­lott és roko­na egy busz­meg­ál­ló­ban talál­ko­zott egy idő­sebb fér­fi­vel, aki­től ciga­ret­tát kér­tek. Bár a férfi tel­je­sí­tet­te a kérést, mégis szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mire a vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te, majd fejbe rúgta a fér­fit, aki a föld­re zuhant. A fia­tal férfi ezután addig bán­tal­maz­ta az idő­seb­bet, amíg egy busz a meg­ál­ló­ba be nem érke­zett, ekkor a hely­szín­ről elszaladt.

A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, erős­sé­gé­re és a táma­dott test­tá­jék­ra is figye­lem­mel a súlyo­sabb, csont­tö­rés­sel járó sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a férfi ellen, akit a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első­fo­kon 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés­re ítélt.

Az íté­let ellen az ügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést az íté­let súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben. A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak tar­tot­ta és a bün­te­tést a férfi bün­te­tett elő­éle­té­re és a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lyá­ra figye­lem­mel 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re súlyosította.

Az íté­let jogerős.