Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen gázoló vádlott ügyében

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat a gép­jár­mű veze­tő­jé­vel és két uta­sá­val szem­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2017 júli­u­sá­ban, mely ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

Az I. rendű vád­lott 2016. szep­tem­ber 29-én 19 óra 30 perc körül, Sal­gó­tar­ján bel­te­rü­le­tén, a Rákó­czi úton vezet­te gép­ko­csi­ját esti sötét­ség­ben, de műkö­dő köz­vi­lá­gí­tás mel­lett. A jármű jobb első ülé­sén uta­zott a férfi három éves gyer­me­ke, a hátsó ülé­sen pedig két fel­nőtt utas.

A férfi a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get meg­ha­la­dó, egy­ben a kije­lölt gyalogos-átkelőhely meg­kö­ze­lí­té­se során elvár­ha­tó­hoz képest jelen­tő­sen eltúl­zott, 53-59 km/h sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg a táb­lá­val is jel­zett gyalogos-átkelőhelyet. Mivel a tőle elvár­ha­tó foko­zott figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­lasz­tot­ta, későn ész­lel­te, hogy egy, a koráb­bi láb­sé­rü­lé­sei miatt is lassú járá­sú gya­lo­gos a menet­irá­nya sze­rin­ti bal oldal­ról lelé­pett az úttest­re és a gyalogos-átkelőhelyen elin­dult. A vád­lott köz­vet­le­nül a gya­lo­gos elüté­se előtt ugyan fékez­ni kez­dett, azon­ban a hala­dá­si irá­nya sze­rin­ti jobb for­gal­mi sáv közép­ső részén gép­ko­csi­ja első részé­vel elütöt­te a sér­tet­tet, aki a gép­ko­csi­nak ütő­dött, majd az úttest­re zuhant. Az ütő­dés követ­kez­té­ben a szél­vé­dő jobb olda­la betört, az üveg­szi­lán­kok az utas­tér­be, a kis­ko­rú gye­rek irá­nyá­ba repültek.

A vád­lott a bal­eset ész­le­lé­se­kor ugyan féke­zett, azon­ban nem állt meg, hanem a hely­szín­ről elhaj­tott, majd mint­egy 3 kilo­mé­ter meg­té­te­le után a kocsi­já­ból kifo­gyott a ben­zin, ezért taxit hívott és haza­ment. A sze­mély­gép­ko­csi két utasa szin­tén ott­ho­ná­ba távo­zott anél­kül, hogy a bal­eset­ben meg­sé­rült gya­lo­gos részé­re bár­mi­fé­le segít­sé­get nyúj­tott volna.

Az első fokon eljárt Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 2018 júni­u­sá­ban a gép­ko­csit veze­tő vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­ben és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­ben. Ezért őt 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. A bün­tet­len elő­éle­tű tár­sai közül az egyi­ket 1 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta, míg mási­ku­kat köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítél­te, mert ők is elkö­vet­ték a segít­ség­nyúj­tás elmulasztását.

Az ügyész az I. rendű vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be, figye­lem­mel a bal­eset körül­mé­nye­i­re (gyors­haj­tá­sa során a gyalogos-átkelőhelyen fel­tét­len elsőbb­ség­gel ren­del­ke­ző sze­mélyt ütött el, saját gyer­me­két is veszély­be sodor­va), a vád­lott bal­eset utáni – erköl­csi­leg is súlyo­san kifo­gá­sol­ha­tó maga­tar­tá­sá­ra –, vala­mint a férfi koráb­bi köz­le­ke­dé­si kihá­gá­sa­i­ra is.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak ítél­ve súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú íté­le­tet: az I. rendű vád­lot­tat 2 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.