Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a kisgyermeket erőszakkal megetető óvodai dolgozók ügyében - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítél­te a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék azt a három óvo­dai dol­go­zót, akik erő­szak­kal pró­bál­tak meg­etet­ni egy kisgyermeket.

A vád­irat sze­rint az asz­tal­nál ebéd­re váró kis­gyer­mek egyik kezét az egyik, másik kezét a másik vád­lott hátra fogta, a har­ma­dik ter­helt pedig kanál­lal az ételt a szá­já­ba tette, amely­nek hatá­sá­ra a gyer­mek sírni kez­dett. Az óvo­dai dol­go­zók a máso­dik kanál ételt is meg­pró­bál­ták a szá­já­ba eről­tet­ni, azon­ban a til­ta­ko­zó, síró gyer­mek fél­re­nyelt, így azt abbahagyták.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­tól elté­rő­en mind­há­rom elkö­ve­tőt 120 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a mai napon meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta. A bíró­ság a kisza­bott bün­te­tést mind­hár­muk ese­té­ben súlyo­sí­tot­ta, ugyan­is az elkö­ve­tő­ket fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá a fog­lal­ko­zá­suk­tól is eltiltotta.