Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a nógrádi büntetőfékező sofőr ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nek a bün­te­té­sét, aki az álta­la elkö­ve­tett bün­te­tő­fé­ke­zés után még bán­tal­maz­ta is a vét­len sofőrt.

A 42 éves vád­lott 2021. május 9-én Bánk felől Fel­ső­pe­tény irá­nyá­ba vezet­te gép­ko­csi­ját, mikor utol­ér­te a sér­tett mint­egy 70 km/h sebes­ség­gel hala­dó autó­ját. Sérel­mez­ve, hogy az ala­cso­nyabb sebes­ség­gel halad, mint ő, veszé­lye­sen cse­kély köve­té­si távol­sá­got vett fel mögöt­te, köz­ben több­ször is rávil­lo­gott a távol­sá­gi fény­szó­ró­val, vala­mint több kürt­jel­zést is adott, végül megelőzte.

A manő­ver után azon­nal indo­ko­lat­la­nul lefé­ke­zett előt­te, ami­vel hir­te­len féke­zés­re kény­sze­rí­tet­te az immár mögöt­te hala­dó sér­tet­tet. Mind­két gép­ko­csi meg­állt, a vád­lott a sér­tett autó­já­hoz ment, majd szit­ko­zód­va, a lete­kert abla­kon át arcon ütöt­te a fér­fit. A sér­tett a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól tart­va fel­húz­ta az abla­kot, azon­ban a vád­lott az ajtót túl­fe­szít­ve nagy erő­vel kinyi­tot­ta, ami neki­nyo­mó­dott a sár­vé­dő lemez­nek és behor­padt. Az autó­ban a ron­gá­lás­sal 59.450,- Ft kár keletkezett.

A vád­lott maga­tar­tá­sa miatt bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­állt, a féke­zés­sel köz­vet­len veszély­be sodor­ta a sér­tett és a vele utazó fele­sé­ge testi épségét.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság első­fo­kon 10 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 1 év 4 hónap köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te a férfit.

Az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és hosszabb tar­ta­mú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, utal­va arra, hogy a szán­dé­kos köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben kisza­bott íté­let­nek alkal­mas­nak kell len­nie arra, hogy az elkö­ve­tő mel­lett a tár­sa­da­lom továb­bi tag­ja­it is vissza­tart­sa a hason­ló, ország­szer­te egyre inkább elsza­po­ro­dó, a köz­le­ke­dés és a tár­sa­dal­mi együtt­élés alap­ve­tő sza­bá­lya­it nyíl­tan sem­mi­be vevő cse­lek­mé­nyek elkövetésétől.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék – egyet­ért­ve az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­ben írt indo­kok­kal – 1 év 6 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta az első fokú döntést.