Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés a zárkatársukat zsaroló vádlottakkal szemben

Kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 28 éves és egy 33 éves elítélt­tel szem­ben 2016 júni­u­sá­ban, mely ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

A két vád­lott 2015 máju­sá­ban kezd­te meg bün­te­té­se letöl­té­sét, a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben közös zár­ká­ban vol­tak elhe­lyez­ve továb­bi négy elítélt­tel. A későb­bi­ek során mel­lé­jük került elhe­lye­zés­re a későb­bi sér­tett is.

Annak érde­ké­ben, hogy új zár­ka­tár­su­kat meg­fé­lem­lít­sék, vala­mint azért, hogy ezt a fenye­ge­tett­sé­gi hely­ze­tét kihasz­nál­ják, őt napi rend­sze­res­ség­gel bán­tal­maz­ták és meg­fe­nye­get­ték, hogy ha erről bár­ki­nek is beszél, rajta és csa­lád­tag­ja­in bosszút fog­nak állni.

A vád­lot­tak fenye­ge­té­sei és rend­sze­res bán­tal­ma­zá­sai – amit egy­más között csak „riasztó”-nak nevez­tek – a sér­tett­ben komoly félel­met kel­tet­tek, így azt a neve­lők­nek sem jelen­tet­te. A két férfi ezt kihasz­nál­va arra kény­sze­rí­tet­te őt, hogy uta­sí­tá­sa­i­kat hajt­sa végre, rájuk mos­son, taka­rít­son,  vala­mint saját pén­zén nekik élel­mi­szert, dohányt vásároljon.

Az első­fo­kon eljárt Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­ben, és ezért egyi­kü­ket, mint vissza­esőt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg több­szö­rös vissza­eső tár­sát 2 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta a bíró­ság, hogy a vád­lot­tak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsáthatók.

Az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re az ügyész a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. A másod­fo­kon eljá­ró ügyész ezt fenn­tar­tot­ta, a cse­lek­mény  minő­sí­té­sét azon­ban módo­sí­tot­ta, mivel állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tak cse­lek­mé­nye zsa­ro­lás­nak minő­sül.  A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak ítél­ve a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét társ­tet­tes­ként, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te, és mind­két vád­lott ese­tén a sza­bad­ság­vesz­tést 3 év 8 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta. Mivel a vád­lot­tak e bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tók, azt tel­je­sen egé­szé­ben le kell tölteniük.