Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés az autókat elkötő férfi ügyében – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán 10 hónap­pal több fegy­ház­bün­te­tést kapott az a 39 éves szá­to­ki férfi, aki rövid időn belül két autót is elvitt egy körre Romhányból.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2022 augusz­tu­sá­ban emelt vádat a férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021. novem­ber 26. éjje­lén, Rom­hány­ban egy kis­ko­rú sze­mély segít­sé­gé­vel – aki abban a hiszem­ben volt, hogy az autó a fér­fié – egy par­ko­ló autót a benne felej­tett slussz­kulcs segít­sé­gé­vel elkö­tött, és azzal Szá­tok­ra autó­zott, majd a hasz­ná­la­tot köve­tő­en vissza­vit­te a járművet.

Egy hét­tel később a férfi ismét Rom­hány­ban kötött el egy par­ko­ló gép­ko­csit, mely­nek abla­kát betör­ve a jár­mű­be bemá­szott, a veze­té­ke­ket össze­köt­ve bein­dí­tot­ta az autót, azzal Szá­tok­ra haj­tott, ahol egy föld­út mel­let­ti nádas­ban hagyta. 

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2023 máju­sá­ban a fér­fit két­rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­le miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 2 év 6 hónap fegy­ház­ra, és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A dön­tés­sel szem­ben a járá­si ügyész­ség súlyo­sí­tás miatt fellebbezett.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség – a fel­leb­be­zés indo­ka­it fenn­tart­va – kifej­tet­te, hogy a bűn­cse­lek­ményt több­szö­rös vissza­eső­ként meg­va­ló­sí­tó vád­lott ese­té­ben csak a hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa lehet vissza­tar­tó erejű.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ért­ve az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal a sza­bad­ság­vesz­tést 3 év 4 hónap­ra, a köz­ügyek­től eltil­tást 4 évre súlyosította.

A dön­tés jogerős.