Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés folytán több szexuális bűncselekmény elkövetésében is bűnösnek találták az elkövetőt másodfokon

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján a gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te mel­lett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­ben is bűnös­nek talál­ta a másod­fo­kú bíró­ság azt a győri fér­fit, aki a meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint élet­tár­sa 14. élet­évét éppen betöl­tött lányá­val sze­xu­á­lis viszonyt foly­ta­tott, és ezt mobil­te­le­fon­já­val több­ször rög­zí­tett is.

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a 43 éves fér­fit azzal vádol­ta, hogy a sér­tet­tel 2015 tava­szá­tól, a gyer­mek 14. szü­le­tés­nap­ja előtt is, majd a 2015. ápri­lis végé­re eső szü­le­tés­nap­ja után is sze­xu­á­lis viszonyt foly­ta­tott, és azt fény­kép és vide­ó­fel­vé­te­le­ken rög­zí­tet­te.

Az első­fo­kú bíró­ság gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt a vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tőt négy év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A két­irá­nyú fel­leb­be­zé­sek során eljá­ró másod­fo­kú bíró­ság azon­ban hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként hét év sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki az elkö­ve­tő­vel szem­ben, miu­tán meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­ben is bűnös. A hatá­ro­zat sze­rint ugyan­is helyt­ál­ló az ügyész­ség azon érve­lé­se, amely sze­rint az élet­tár­sa 14 éves gyer­me­ké­vel foly­ta­tott – az első­fo­kú bíró­ság által is meg­ál­la­pí­tott – sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek az elkö­ve­tő hatal­mi, befo­lyá­si hely­ze­té­vel vissza­él­ve való­sul­hat­tak csak meg, melyek a sze­xu­á­lis vissza­élés fogal­mát kime­rí­tik.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­re egyéb­ként úgy derült fény, hogy a ter­helt ellen minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyo­mo­zás indult. Ennek során a ter­helt tele­fon­ját a rend­őr­ség bir­tok­ba vette, majd az azon lévő fel­vé­te­lek egyik sze­rep­lő­jét az elkö­ve­tő­vel azo­no­sí­tot­ta annak teto­vá­lá­sa alap­ján.

A vád­lott egyéb­iránt vissza­eső­nek minő­sül, mivel koráb­ban élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt hat év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, ezt köve­tő­en pedig négy rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tést szab­tak ki vele szem­ben.

A jelen ügy­ben szü­le­tett, hét év bör­tön­bün­te­tést kisza­bó íté­let a védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán nem jog­erős.