Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés kábítószer-kereskedelem miatt indult ügyben

Jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 42 éves, spa­nyol állam­pol­gár­sá­gú nővel szem­ben a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2017 szep­tem­be­ré­ben, mely ügy­ben a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

A vád­lott 2016. júni­us 20-a körül indult el lakó­au­tó­já­val Bar­ce­lo­ná­ból, hogy Svájc­ban, Auszt­ri­á­ban, Magyar­or­szá­gon és Hor­vát­or­szág­ban könnyű­ze­nei fesz­ti­vá­lo­kon vegyen részt. Indu­lá­sát meg­elő­ző­en Spa­nyol­or­szág­ban külön­bö­ző típu­sú kábí­tó­sze­re­ket vásá­rolt, melye­ket hazánk­ba érke­zé­se­kor is magá­nál tar­tott. Magyar­or­szá­gi úti­cél­ja az egyik Nóg­rád megyei tele­pü­lés mel­lett meg­ren­de­zett zenei fesz­ti­vál volt.

2016. júli­us 20-án dél­után a fesz­ti­vál terü­le­tén rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták. A lakó­au­tó átvizs­gá­lá­sa során a rend­őrök az abban lévő szek­rény­ből, vala­mint egy háti­zsák­ból bélye­ge­ket, tab­let­tá­kat, növé­nyi tör­me­lé­ke­ket, vala­mint külön­bö­ző kisze­re­lés­ben kris­tá­lyos anya­go­kat, poro­kat fog­lal­tak le, melyek az igaz­ság­ügyi szak­ér­tő sze­rint kábí­tó­szer­nek minő­sül­nek. A lefog­lalt dro­gok össze­sí­tett kábítószer-tartalma meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, de nem érte el a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

Az első­fo­kon eljárt Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­ira­ti minő­sí­tés­től elté­rő­en – az eny­héb­ben minő­sü­lő kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re az ügyész téves minő­sí­tés miatt, vala­mint a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést.  A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak ítél­ve a vád­lott cse­lek­mé­nyét kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te, és a kiuta­sí­tá­sát 8 évre súlyosította.