Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellépés a fogyasztók érdekében – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A fogyasz­tók érde­ke­it sértő álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek miatt perelt ered­mé­nye­sen a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség egy cso­ma­gok szál­lí­tá­sá­val fog­lal­ko­zó céget a Veszp­ré­mi Törvényszéken.

A veszp­ré­mi vál­lal­ko­zás több ismert futár­szol­gá­lat aján­la­tát jele­ní­ti meg a web­ol­da­lán, hogy a meg­ren­de­lő eze­ket össze­ha­son­lít­va a szá­má­ra leg­ked­ve­zőbb szol­gál­ta­tást tudja kivá­lasz­ta­ni. Ezután a cég fel­ve­szi a kap­cso­la­tot a kivá­lasz­tott part­ner­rel, és a fogyasz­tó által meg­adott ada­tok alap­ján meg­ren­de­li a futár­pos­tai szállítást.

A főügyész­ség a fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben meg­vizs­gál­ta a vál­lal­ko­zás web­ol­da­lán köz­zé­tett álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket, melyek elfo­ga­dás után anél­kül vál­nak a szer­ző­dés részé­vé, hogy azo­kat a fogyasz­tó­val elő­ze­te­sen meg­tár­gyal­ták volna.

Az ügyész­ség az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek több pont­ját is tisz­tes­ség­te­len­nek talál­ta, mert azok a szer­ző­dés­ből eredő jogo­kat és köte­le­zett­sé­ge­ket egy­ol­da­lú­an és indo­ko­lat­la­nul a fogyasz­tó hát­rá­nyá­ra álla­pít­ják meg. Kere­set­le­ve­lé­ben a fogyasz­tói jogo­kat sértő, tisz­tes­ség­te­len kikö­tés­nek érté­kel­te, hogy a vál­lal­ko­zás az ügy­fél bár­mi­lyen igé­nye ese­tén gya­kor­la­ti­lag előre kizár­ja a kár­té­rí­té­si fele­lős­sé­gét és a helyt­ál­lá­si köte­le­zett­sé­gét. Az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek a fogyasz­tók­ra nézve egy­ol­da­lú­an hát­rá­nyos határ­időt álla­pí­ta­nak meg a kár­igény érvé­nye­sí­té­se során, vala­mint indo­ko­lat­lan köve­tel­ményt állí­ta­nak a kár beje­len­té­se­kor az ügy­fél elé azzal, hogy a kül­de­mény érté­ke kizá­ró­lag szám­lá­val iga­zol­va fogad­ha­tó el, amely hasz­nált dolog fel­adá­sa ese­tén nem áll­hat ren­del­ke­zés­re. Ezen túl az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek ellent­mon­dá­sos tájé­koz­ta­tást adnak és az ügy­fél­re hát­rá­nyos kikö­tést tar­tal­maz­nak arra az eset­re, ha vala­mi­lyen prob­lé­ma vagy kár fel­me­rü­lé­se­kor az ügy­fél köz­vet­le­nül a fuva­ro­zást tény­le­ge­sen végző cég­hez for­dul. Nem egy­ér­tel­mű a fogyasz­tó fize­té­si kése­del­me ese­té­re kikö­tött kése­del­mi kamat mér­té­ke sem.

A főügyész­ség kere­se­té­ben a tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sát kérte, mely­nek a tör­vény­szék helyt adott. Jog­erős íté­le­té­ben a bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kere­set­le­vél benyúj­tá­sá­ig tel­je­sí­tett szer­ző­dé­sek kivé­te­lé­vel a tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­le­ket a vál­lal­ko­zó nem alkal­maz­hat­ja. Az alpe­res ezen túl­me­nő­en az íté­let­ről saját költ­sé­gén köte­les köz­le­ményt is köz­zé­ten­ni a saját, vala­mint egy orszá­gos hír­por­tál honlapján