Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellépések a fogyasztók védelme érdekében – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A 2023 nya­rá­tól élet­be lépett új fogyasz­tó­vé­del­mi ren­del­ke­zé­sek alap­ján az ügyész­ség tavaly 67 eset­ben nyúj­tott be pert meg­elő­ző fel­hí­vást web­áru­há­zak téves tájé­koz­ta­tá­sa miatt. Ezen fel­hí­vá­sok zöme ered­mé­nyes volt.

A fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szóló tör­vény 2023. júni­us 26-án hatály­ba lépett ren­del­ke­zé­sei - más szer­ve­ze­tek mel­lett - az ügyészt is fel­jo­go­sít­ják arra, hogy a fogyasz­tót érin­tő jog­sér­té­sek meg­szün­te­té­se iránt pert indít­son a vál­lal­ko­zás­sal szem­ben a bíró­ság előtt. Ez az új jog­in­téz­mény az úgy­ne­ve­zett kép­vi­se­le­ti kereset.

A fogyasz­tó­vé­del­mi tör­vény bizo­nyos ese­tek­ben köte­le­ző­vé teszi a szer­ve­zet szá­má­ra, hogy mielőtt kere­set­tel a bíró­ság­hoz for­dul­na, fel­hív­ja a vál­lal­ko­zást a jog­sér­tés önkén­tes meg­szün­te­té­sé­re. A Fővá­ro­si Főügyész­ség és a vár­me­gyei főügyész­sé­gek 2023. II. fél­évé­ben web­áru­há­zat működ­te­tő vál­lal­ko­zá­sok online tájé­koz­ta­tá­sa miatt 67 eset­ben éltek ilyen fel­hí­vás­sal. A vál­lal­ko­zá­sok túl­nyo­mó része a fel­hí­vás­nak ele­get tett, és a tör­vény­sér­tő tájé­koz­ta­tást kijavította.

Tipi­kus hiba­ként for­dult elő az, hogy tar­tós fogyasz­tá­si cik­kek­nél a vál­lal­ko­zás arról adott tájé­koz­ta­tást, hogy a jót­ál­lá­si idő egy év. Az egy­éves határ­idő azon­ban csak a 10 000 forin­tot elérő, de 100 000 forin­tot meg nem hala­dó eladá­si ár ese­tén irány­adó. Ezen érték­ha­tár felett 250 000 forint vétel­árig két év, ennél drá­gább ter­mé­kek ese­tén pedig három év a köte­le­ző jót­ál­lá­si idő.

A tájé­koz­ta­tá­sok egy jelen­tős része tar­tal­maz­ta azt is, hogy ha a vevő az árut annak kiszál­lí­tá­sa után azon­nal, a futár jelen­té­té­ben nem ellen­őriz­te, akkor a vál­lal­ko­zás utó­la­gos, jegy­ző­könyv nél­kü­li rek­la­má­ci­ót nem fogad el. A jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján azon­ban ennek hiá­nyá­ban is érvé­nye­sít­het a fogyasz­tó pél­dá­ul hibás tel­je­sí­tés miat­ti kár­té­rí­té­si igényét.

Szin­tén rend­sze­re­sen elő­for­du­ló hiba volt az is, hogy ha a fogyasz­tó a vásár­lás­tól 14 napon belül elállt, azaz a ter­mé­ket vissza­küld­te, akkor a web­áru­ház álta­lá­ban 30 napos határ­idő­vel vál­lal­ta a vétel­ár és a jog­sza­bály sze­rint vissza­té­rí­ten­dő egyéb költ­ség vissza­fi­ze­té­sét. A jog­sza­bály alap­ján azon­ban a vál­lal­ko­zás­nak ennél rövi­debb idő alatt, 14 napon belül kell a vissza­fi­ze­tést megtennie.

A jog­sza­bá­lyok alap­ján a vál­lal­ko­zás köte­les vilá­go­san és köz­ért­he­tő módon tájé­koz­tat­ni a fogyasz­tót a köte­le­ző peren kívü­li panasz­ke­ze­lé­si módok­ról és egyéb vita­ren­de­zé­si mecha­niz­mu­sok­ról. Ennek elle­né­re gya­ko­ri hiba­ként for­dult elő, hogy a vál­lal­ko­zás nem adott tájé­koz­ta­tást az euró­pai online vita­ren­de­zé­si plat­form­ról (https://webgate.ec.europa.eu/odr). A nem Magyar­or­szá­gon, hanem az unió más álla­má­ban lete­le­pe­dett vál­lal­ko­zás­sal szem­ben ezen a felü­le­ten lehet a fel­me­rü­lő jog­vi­tá­kat bíró­sá­gi eljá­rá­son kívül rendezni.

Ugyan­csak tipi­kus hiba­ként jelent­ke­zett, hogy a vál­lal­ko­zás a békél­te­tő tes­tü­le­tek­ről csak hiá­nyos tájé­koz­ta­tást adott, és kizá­ró­lag a saját szék­he­lye sze­rin­ti békél­te­tő tes­tü­le­tet tün­tet­te fel, nem pedig vala­mennyit, nehe­zít­ve ezzel a fogyasz­tói jogérvényesítést.

Az ügyész fogyasz­tó­vé­del­mi tevé­keny­sé­gé­ről, a kép­vi­se­le­ti kere­se­tek­ről a hon­la­pun­kon talál továb­bi információkat:

https://ugyeszseg.hu/elerhetosegek/fogyasztovedelem/