Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi indítvány alapján súlyosabb büntetés a 16 éves lányt prostitúcióra kényszerítők ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sét meg­vál­toz­tat­va, lénye­ge­sen súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak és élet­tár­sá­nak a bün­te­té­sét, akik a nehéz körül­mé­nyek között élő kis­ko­rú sér­tet­tet pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­ték, majd az ebből szer­zett jöve­del­mét tel­jes egé­szé­ben elvették.

Az ügy­ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség emelt vádat. A Szol­no­ki Tör­vény­szék a fér­fit kerí­tés bűn­tet­te miatt 5 év, míg az élet­tár­sát gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt 2 év - 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben fel­leb­be­zett a cse­lek­mé­nyük ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­nek minő­sí­té­se és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, amit a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség fenn­tar­tott. A vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

Az ügyész­ség sike­res fel­leb­be­zé­sé­nek ered­mé­nye­ként a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a cse­lek­ményt ember­ke­res­ke­de­lem­nek minő­sí­tet­te, továb­bá lénye­ge­sen súlyo­sí­tot­ta a bün­te­té­se­ket. A bíró­ság a fér­fit 10 év, az élet­tár­sát pedig 8 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte. 

A jog­erős íté­let sze­rint a 26 éves férfi szál­lás­le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tott a neve­lő­szü­le­i­től elszö­kött, pénz­zel és lak­ha­tá­si lehe­tő­ség­gel nem ren­del­ke­ző 16 éves sér­tett­nek. Néhány napon belül meg­pró­bál­ta őt ráven­ni arra, hogy a szol­no­ki lakás­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen, amit a kis­ko­rú lány vissza­uta­sí­tott. Erre a férfi meg­rán­gat­ta, két óra hosszat bezár­ta a sér­tet­tet a lakás egyik szo­bá­já­ba és bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg azért, hogy ráve­gye a pros­ti­tú­ci­ó­ra, amely­be a sér­tett végül beleegyezett.

Miu­tán a férfi élet­tár­sa vissza­köl­tö­zött a lakás­ba és tudo­mást szer­zett a kis­ko­rú sér­tett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ről, azt közö­sen fel­ügyel­ték, illet­ve irá­nyí­tot­ták, és a sér­tet­tet aka­ra­ta elle­né­re, bán­tal­ma­zás­sal vala­mint fenye­ge­tés­sel egy hóna­pon keresz­tül pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­ték, a bevé­te­lét pedig elvették.