Főoldal » Archív » Eredményes vádemelés egy bombával fenyegető férfi ügyében

2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a bíró­ság első fokon azt a fér­fit, aki miatt több ezer ember­nek kel­lett elhagy­nia egy buda­pes­ti bevásárlóközpontot. 

A vád­irat sze­rint a 27 éves férfi 2018. május 25-én dél­előtt, a 112-es segély­hí­vó szá­mon azt a valót­lan beje­len­tést tette, hogy egy X. kerü­le­ti üzlet­köz­pont­ban bom­bát helye­zett el, ami két óra múlva fel­rob­ban. A vád­lott a fenye­ge­té­sét ezután az üzlet­köz­pont tele­fon­szá­mán is megismételte.

A férfi beje­len­té­se alap­ján a rend­őrök az üzlet­köz­pon­tot kiürí­tet­ték, ennek során leg­alább 3500 vásár­lót és 200 alkal­ma­zot­tat kel­lett távo­zás­ra köte­lez­ni. A bom­bá­val fenye­ge­tő fér­fit – gyors azo­no­sí­tá­sát köve­tő­en – rövid időn belül, a bevá­sár­ló­köz­pont köze­lé­ben elfog­ták a rendőrök.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A bíró­ság – a vád­dal egye­ző­en – bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és 2 év 6 hónap letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, egy­út­tal elren­del­te egy koráb­bi – 1 év 6 hónap tar­ta­mú – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek végrehajtását.

Az íté­let nem jogerős.