Főoldal » Archív » Eredményes vádképviselet után fegyházbüntetés a kábítószer-kereskedőkkel szemben

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt három fér­fi­val szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­nek alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság két vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, egy vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. 

A másod­ren­dű vád­lott 2016. decem­ber hónap­tól kez­dő­dő­en Buda­pes­ten heti rend­sze­res­ség­gel vette meg az amfe­ta­mint, amit az első­ren­dű vád­lott­nak érté­ke­sí­tett. Az első­ren­dű vád­lott a kábí­tó­szert az álta­la üze­mel­te­tett esz­ter­go­mi szó­ra­ko­zó­he­lyen adta el a ven­dé­gek­nek, de abból ő is fogyasz­tott. A har­mad­ren­dű vád­lott sze­re­pe az volt, hogy ő szál­lí­tot­ta gép­ko­csi­val a másod­ren­dű vád­lot­tat Buda­pest­re, aki a fuva­ro­kért kábí­tó­szer­rel fizetett.

2017. ápri­li­sá­ig a másod­ren­dű vád­lott a cse­kély mennyi­sé­get közel hét­sze­re­sen meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett az első­ren­dű vád­lott­nak, aki ezért össze­sen 850.000 forin­tot fizetett.

Az első­ren­dű vád­lott a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből 363.000 forint­tal gaz­da­go­dott.  Az első­ren­dű vád­lott által eladott amfe­ta­min mennyi­sé­ge a cse­kély mennyi­sé­get 344%-kal halad­ta meg.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az íté­le­té­ben a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló első­ren­dű vád­lot­tat 4 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re, 363.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra, a letar­tóz­ta­tás­ban lévő másod­ren­dű vád­lot­tat 6 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re és 850.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te. A bíró­ság a sza­bad­lá­bon lévő har­mad­ren­dű vád­lot­tat 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és elren­del­te a párt­fo­gó felügyeletét.

A dön­tés­sel szem­ben az első­ren­dű vád­lott eny­hí­té­sért, a másod­ren­dű vád­lott fel­men­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség a har­mad­ren­dű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa és köz­ügyek­től eltil­tás alkal­ma­zá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, míg az első­ren­dű és másod­ren­dű vád­lot­tak ese­té­ben az íté­le­tet tudo­má­sul vette.