Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Eredményesen lépett fel az ügyészség a fogyasztók érdekében

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség kere­se­te nyo­mán a fogyasz­tók érde­ke­it sértő álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét álla­pí­tot­ta meg a bíró­ság egy kert­tech­ni­kai és mező­gaz­da­sá­gi kis­gé­pek inter­ne­tes keres­ke­del­mé­vel is fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zás­sal szemben.

Az ügyész­ség a közel­múlt­ban ered­mé­nye­sen lépett fel egy inter­ne­tes ter­mék­ér­té­ke­sí­tés­sel is fog­lal­ko­zó cég­gel szem­ben, a vál­lal­ko­zás hon­lap­ján fel­tün­te­tett álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek egyes, a vásár­lók­ra nézve egy­ol­da­lú­an hát­rá­nyos, tisz­tes­ség­te­len­nek minő­sü­lő kikö­té­sei miatt.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék – a cég ellen­ké­rel­mé­nek hiá­nyá­ban – bíró­sá­gi meg­ha­gyás­ban álla­pí­tot­ta meg az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek három pont­já­nak érvénytelenségét.

A bíró­ság érvény­te­len­nek minő­sí­tet­te a vevő elál­lá­sa ese­tén a ter­mék árá­nak vissza­fi­ze­té­si határ­ide­jé­vel kap­cso­la­tos kikö­té­se­ket, mivel azok a tör­vé­nyi határ­idők­höz képest hosszabb idő­tar­ta­mot, s így a fogyasz­tók­ra nézve hát­rá­nyos fel­té­te­le­ket tar­tal­maz­tak. A bíró­ság ezen túl annak a fel­té­tel­nek az érvény­te­len­sé­gét is meg­ál­la­pí­tot­ta, amely lehe­tő­vé tette a vál­lal­ko­zás szá­má­ra, hogy a hon­lap­ján közöl­tek­től elté­rő tulaj­don­sá­gú ter­mék szol­gál­ta­tá­sá­val tel­je­sít­sen, az ezzel kap­cso­la­tos fele­lős­sé­gét pedig kizárta.

A bíró­ság az alpe­rest a meg­ál­la­pí­tá­sok­kal kap­cso­la­tos köz­le­mény hon­la­pon tör­té­nő köz­zé­té­te­lé­re köte­lez­te, amely­nek a cég idő­köz­ben ele­get tett.