Főoldal » Archív » Erőszakkal elvették, majd véletlenül összetörték iskolatársuk elektromos kerékpárját – fotókkal

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a két fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik erő­szak­kal elvet­ték isko­la­tár­suk elekt­ro­mos kerék­pár­ját, hogy kipróbálják.

2018. május 17-én dél­után 16 óra körül a 14 éves sér­tett az elekt­ro­mos kerék­pár­ját tolva gya­lo­golt Haj­dú­ná­ná­son. Köz­ben talál­ko­zott a szin­tén 14 éves isko­la­tár­sa­i­val, akik kipró­bá­lás­ra köl­csön­kér­ték a sér­tett járművét.

A fiú nem adta át az elekt­ro­mos kerék­párt, ezért a vád­lot­tak több­ször és eré­lye­sen szó­lí­tot­ták fel a köl­csön­adás­ra. A fiú a fel­szó­lí­tás­nak tovább­ra sem tett ele­get, ezért a vád­lot­tak eldön­töt­ték, hogy erő­szak­kal veszik el a járművet.

Ennek érde­ké­ben az egyik vád­lott egy alka­lom­mal kis erő­vel meg­rúg­ta a sér­tett jobb lábát, majd a kerék­pár kor­má­nyát meg­fog­ta és rán­gat­ni kezd­te. Köz­ben a másik vád­lott a sér­tett kezét fogta és rán­gat­ta, így a sér­tett végül elen­ged­te az elekt­ro­mos kerékpárját.

A vád­lot­tak a hely­szí­nen a jár­mű­vet kipró­bál­ták. Az egyik vád­lott azon­ban hala­dá­sa köz­ben elve­szí­tet­te ural­mát az elekt­ro­mos kerék­pár felett és egy útke­resz­te­ző­dés­nél lévő víz­zel teli víz­el­ve­ze­tő árok­ba haj­tott. Emi­att az elekt­ro­mos kerék­pár meg­ron­gá­ló­dott és üzem­kép­te­len­né vált. A sér­tett kérte, hogy a 32.000,- Ft ron­gá­lá­si kárát a vád­lot­tak térít­sék meg.

A vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa foly­tán a sér­tett a jobb lábán 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­vá­nyát előterjesztette.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tü­ket beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ként, erő­szak­kal elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te, vala­mint az egyik vád­lot­tal szem­ben tet­tes­ként, a másik­kal szem­ben bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott, amely ide­jé­re párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét kérte. Az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el és annak adjon helyt.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kertek-majd-elvettek