Főoldal » Archív » Erőszakot alkalmazott a tettenért tolvaj

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, akit lopá­son értek tet­ten egy tata­bá­nyai áru­ház dolgozói.

A férfi 2017. ápri­lis 08. nap­ján dél körül ment be az áru­ház­ba, ahol a cipő­rész­le­gen fel­vett egy pár cipőt, miköz­ben a saját cipő­jét a cipős doboz­ba téve ott hagy­ta. Ezt köve­tő­en a ruhá­za­ti rész­le­gen magá­hoz vett 1 db kabá­tot, és 2  db  nad­rá­got, azok­ról letép­te a pró­ba­fül­ké­ben az áru­vé­del­mi eti­ket­tet, majd mind­két nad­rá­got fel­vet­te a saját nad­rág­ja alá, a lopott kabá­tot pedig a kabát­ja alá. Ezután a magá­ra vett ter­mé­kek­kel fize­tés nél­kül akart távoz­ni az áruházból.

Az áru­ház alkal­ma­zot­tai fel­fi­gyel­tek a fér­fi­ra, ezért a pénz­tár­nál fel­szó­lí­tot­ták, hogy a rajta lévő ruhá­kat és cipőt vegye le.

Az elkö­ve­tő nem tett ele­get a fel­hí­vás­nak, kia­bált és dula­ko­dott az alkal­ma­zot­tak­kal, majd a rajta lévő ruhá­za­ti ter­mé­kek­kel meg­pró­bált kime­ne­kül­ni a bolt­ból. Ekkor az eladók két oldal­ról köz­re­vet­ték, és meg­fog­ták a két karját.

Az elkö­ve­tő erő­tel­jes moz­du­la­tok­kal pró­bált a fogás­ból sza­ba­dul­ni, pró­bál­ta lefej­te­ni magá­ról a szo­rí­tást, azon­ban az eladók nem enged­ték el őt. A férfi mint­egy 5 méte­ren keresz­tül von­szol­ta magá­val a belé kapaszkodókat.

Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő arrébb lökött egy ruha­áll­ványt, neki­ment a pol­cok­nak, majd a kassza elé érve egy hir­te­len moz­du­lat­tal a bal könyö­két hátra rán­tot­ta, és az egyik őt fogó eladót neki­lök­te a polc­nak, majd egy alka­lom­mal felé­je is ütött.

Az elkö­ve­tő  a bejá­ra­ti ajtó­ig rán­gat­ta magá­val az őt szo­rí­tó eladó­kat, azon­ban az ajtót addig­ra az üzlet dol­go­zói bezár­ták, és az elkö­ve­tőt a rend­őr­ség meg­ér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták. Az elkö­ve­tő­től vissza­vett áruk a dula­ko­dás során oly mér­ték­ben ron­gá­lód­tak, hogy azok elad­ha­tat­lan­ná váltak.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, az ügy­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lá­son fog íté­le­tet hozni.