Főoldal » Hírek » Eszméletlenre verte élettársát, mert nem adott pénzt italra - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 36 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, aki alsó­zsol­cai laká­sá­ban ittas álla­pot­ban továb­bi ita­lo­zás­hoz pénzt kért az élet­tár­sá­tól. Mivel az élet­társ nem adott neki, olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a nő esz­mé­le­tét vesz­tet­te. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár ele­jén a kora dél­utá­ni órák­ban az alsó­zsol­cai laká­sá­ban ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba került élet­tár­sá­val, mivel továb­bi ita­lo­zás­hoz pénzt kért tőle, de nem adott neki. Szi­dal­maz­ta a nőt, majd a fejét ököl­lel ütle­gel­te. Ami­kor a föld­re esett, tovább foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást, két­szer fejbe rúgta és meg­ta­pos­ta az arcát.

 

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét, 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú kopo­nya­űri vér­zés sérü­lést szen­ve­dett el. A fejet ért ismét­lő­dő erő­be­ha­tá­sok miatt reá­lis esé­lye volt élet­ve­szé­lyes álla­pot kiala­ku­lá­sá­nak, ennek elma­ra­dá­sa a vélet­le­nen múlt.

 

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.