Főoldal » Hírek » Észrevétlenül támadt gyilkos indulat a késelő vádlottban – Fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki közös ita­lo­zá­suk során szúr­ta mell­ka­son egyik ismerősét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, élet­tár­sa és közös isme­rő­sük – a későb­bi sér­tett – 2023 ápri­li­sá­ban együtt ita­loz­tak egy sió­fo­ki hét­vé­gi ház­ban. A beszél­ge­tés során a vád­lott tudo­mást szer­zett arról, hogy a sér­tett a koráb­bi sza­kí­tá­suk ideje alatt szál­lás­le­he­tő­ség­gel segí­tet­te az élet­tár­sát. A vád­lott emi­att fél­tény lett, de anél­kül, hogy emi­att kelet­ke­zett indu­la­tát kimu­tat­ta volna, meg­kér­te az ittas sér­tet­tet, hogy kísér­je ki az udvarra.

A hét­vé­gi ház udva­rá­ra érve a vád­lott a nála lévő, közel 9 cm pen­gé­jű pil­lan­gó­kés­sel a jobb olda­li elül­ső mell­kas régi­ó­ban meg­szúr­ta a sér­tet­tet, akit ezután bekí­sért a hét­vé­gi házba, majd lefek­tet­te a szo­bá­ban lévő ágyra.

A vád­lott élet­tár­sa nem tudott az udva­ron tör­tén­tek­ről, és a sér­tett rosszul­lé­tét ittas­sá­gá­nak tudta be, azon­ban később ész­lel­te, hogy a férfi erő­sen vér­zik, ezért érte­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­la­tot. A sér­tett a tüde­jét ért szú­rás követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt, a halál elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag az ide­jé­ben elvég­zett orvo­si ellá­tás­nak volt köszönhető.

A vád­lot­tat a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát is.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te az elkö­ve­tés­hez hasz­nált pil­lan­gó­kés lefog­la­lá­sa során.