Főoldal » Az ügyészségről » Eurojust – 2023

A bűn­cse­lek­mé­nyek és az elkö­ve­tők sok­szor nem áll­nak meg a hatá­rok­nál. Az uniós orszá­gok ügyész­sé­ge­i­nek mun­ká­ját segí­ti az Euro­just. A szer­ve­zet köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a több orszá­got érin­tő bün­te­tő­ügyek­ben kiadott sür­gős kérel­mek, fel­me­rült bonyo­lult jogi kér­dé­sek gyor­san megoldhatók.