Főoldal » Hírek » Éveken át „húzta le” volt élettársát a fiatal nő – fotóval- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 26 éves Heves megyei nő ellen, aki több, mint 20 mil­lió forin­tot kért „köl­csön” koráb­bi élet­tár­sá­tól kita­lált ese­mé­nyek­re hivat­koz­va, ame­lye­ket több­ször hamis okira­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val igye­ke­zett hihe­tő­vé tenni.

A vád­lott 2015-ben ismer­ke­dett meg a német állam­pol­gár­sá­gú sér­tet­tel, aki­vel rövid időn belül élet­tár­si kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki a sér­tett német­or­szá­gi lakhelyén.

A fia­tal nő 2016 janu­ár­já­ban azt adta elő valót­la­nul a sér­tett­nek, hogy Magyar­or­szá­gon bün­te­tő­el­já­rás indult elle­ne és védő­jé­nek 16.500 eurót kell fizet­nie, akit meg is neve­zett. A vád­lott ellen azon­ban - akkor még - nem volt eljá­rás folya­mat­ban és a meg­je­lölt ügy­véd sem ismer­te őt.

A vád­lott élet­tár­si kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sa után, 2018-ban a férfi jóhi­sze­mű­sé­gét kihasz­nál­va 50.000 eurót kért köl­csön azzal az indok­kal, hogy az összeg­re azért van szük­sé­ge, hogy men­te­sül­jön a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség alól, de a köl­csön tör­lesz­té­sét meg sem kezd­te, a vissza­fi­ze­tés már a pénz kéré­se­kor sem állt szándékában.

A nő 2018. évben hamis okirat­tal alá­tá­masz­tot­tan továb­bi 365.000 forin­tot kért kór­há­zi ellá­tá­sa miatt fel­me­rült költ­sé­ge­i­re a sér­tet­től, azon­ban való­já­ban térí­té­si díjat nem szám­lá­zott az egész­ség­ügyi intézmény.

A vád­lott a sér­tett bank­kár­tyá­já­nak ada­tai isme­re­té­ben oly módon is meg­pró­bál­ta meg­ká­ro­sí­ta­ni a fér­fit, hogy a sér­tett tudta és hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül 2018 nya­rán sió­fo­ki szál­lo­dák­ban kelet­ke­zett költ­sé­ge­it a kár­tya­ada­tok bedik­tá­lá­sá­val akar­ta kiegyenlíteni.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re 5 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

hamis okirat