Főoldal » Archív » Éveken át lopta a gázt a püspökladányi asszony - lopás bűntette miatt felelhet

A vád­irat sze­rint a vád­lott lakó­he­lyén, szám­la­tar­to­zá­sa miatt, 2011. szep­tem­ber 23-án kikap­csol­ták a gázt.

Ezután isme­ret­len sze­mé­lyek, 2013 máju­sát meg­elő­ző­en, sza­bály­ta­la­nul fel­sze­rel­tek a vád­lott­nál egy ille­gá­li­san meg­szer­zett mérő­órát és nyo­más­sza­bá­lyo­zót. A köz­mű­szol­gál­ta­tást végző cég plom­bá­ját a cső­ről letép­ték, majd a mene­tes vég­el­zá­rót eltá­vo­lí­tot­ták, és fel­sze­rel­ték rá az ello­pott nyo­más­sza­bá­lyo­zót, végül üzem­be helyez­ték a gáz­mé­rőt is.

A gáz­szol­gál­ta­tó cég kép­vi­se­lői 2017. novem­ber 30-án ellen­őr­zést tar­tot­tak a vád­lott lakó­he­lyén, és meg­ál­la­pí­tot­ták a gázlopást.

A vád­lott a több éven keresz­tül tör­tént sza­bály­ta­lan gáz­vé­te­le­zés­sel közel 2,5 mil­lió forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely nem térült meg.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a  tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a sér­tett által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.