Főoldal » Hírek » Éveken át szidalmazta élettársát – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A fér­fi­nak a szó­be­li bán­tal­ma­zá­sok alap­ján kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt kell a bíró­sá­gon felelnie.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő 2009 óta élt együtt a sér­tet­tel a nő deb­re­ce­ni házá­ban. A férfi nem ren­del­ke­zett mun­ka­hellyel, így az asszony jöve­del­mé­ből éltek. A vád­lott 2016 óta ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, 2020 janu­ár­já­tól pedig itta­san haza­ér­ve rend­sze­re­sen, heten­te több­ször is han­go­san szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet. Főleg a nő kiné­ze­té­re tett leala­cso­nyí­tó kife­je­zé­se­ket, a szó­be­li bán­tal­ma­zá­so­kat pedig gyak­ran kísér­te tett­le­ges­ség. A férfi a szi­dal­ma­zá­sok köz­ben rend­sze­re­sen arcon ütöt­te a nőt, vagy meg­rán­tot­ta a haját, ami­től a sér­tett­nek nem kelet­kez­tek sérülései.

Az asszony az elkö­ve­tő­vel szem­ben a deb­re­ce­ni rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett, a nyo­mo­zás során pedig kérel­mé­re a bíró­ság négy hónap­ra elren­del­te a férfi távoltartását.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő elkö­ve­tőt becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.