Főoldal » Hírek » Éveken át tartatták el magukat a fiatal nő prostitúcióra kényszerítéséből - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­vel egyet­ért­ve - hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak és koráb­bi élet­tár­sá­nak az ügyé­ben, akik egy fia­tal nővel tar­tat­ták ki magukat. 

A Szol­no­ki Tör­vény­szék kerí­tés és kitar­tott­ság miatt a fér­fit 5, míg a volt élet­tár­sát 2 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, utób­bi­nak a bün­te­té­sét 5 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let sze­rint a férfi bará­ti kap­cso­la­tot léte­sí­tett a nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élő nővel, akit a későb­bi­ek­ben rávett arra, hogy hoz­zá­juk köl­töz­zön és pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen. A sér­tett 2007. feb­ru­ár hónap­tól 2012. év köze­pé­ig Fegy­ver­nek kül­te­rü­le­tén foly­tat­ta a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, ele­in­te saját aka­ra­tá­ból, később azon­ban annak hatá­sá­ra, hogy a férfi több­ször is meg­ver­te. Ebben az idő­szak­ban a férfi több­ször volt bör­tön­ben, ez idő alatt a sér­tett a férfi volt élet­tár­sá­hoz köl­tö­zött, aki rend­sze­res bán­tal­ma­zás mel­lett fel­ügyel­te a sér­tett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét. Az elkö­ve­tők a sér­tett napi kere­se­tét min­den eset­ben elvet­ték és fel­él­ték, a sér­tett csu­pán napi 1000-1500 forin­tot kapott vissza. A férfi tagad­ta, míg a nő elis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zett súlyosításért.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re illet­ve a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek körül­mé­nye­i­re, elhú­zó­dó vol­tá­ra is tekin­tet­tel, mind­két elkö­ve­tő ese­té­ben lénye­ge­sen hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indo­kolt és a nővel szem­ben is kizá­ró­lag vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

A fel­leb­be­zés­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.