Főoldal » Hírek » Éveken át zaklatta szexuálisan a lányát egy férfi

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a Bács-Kiskun megyei fér­fi­nak az ügyé­ben, aki több éven át sze­xu­á­lis cse­lek­mény tűré­sé­re kény­sze­rí­tet­te kis­ko­rú lányát.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a ter­hel­tet sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt 9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let sze­rint a vád­lott a gyer­me­két 10 és 16 éves kora között ott­ho­nuk­ban rend­sze­re­sen zak­lat­ta sze­xu­á­li­san, és erő­szak­kal illet­ve fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény tűré­sé­re, egy eset­ben annak vég­zé­sé­re kény­sze­rí­tet­te.

Az íté­let ellen az ügyész­ség hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben, míg a ter­helt védő­je fel­men­té­sért és eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét a másod­fo­kú ügyész­ség fenn­tar­tot­ta. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket saját kis­ko­rú lánya sérel­mé­re elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben lénye­ge­sen hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indo­kolt. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.