Főoldal » Hírek » Éveken keresztül bántalmazta gyermekeit és házastársát - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2009-től 2017-ig, egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen a saját és nevelt gyer­me­ke­i­vel, vala­mint a gyer­me­kek jelen­lé­té­ben házas­tár­sá­val meg­alá­zó, agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott, fenye­get­te és bán­tal­maz­ta őket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett kez­det­ben élet­tár­si, majd házas­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek és vásá­rol­tak egy csa­lád ihá­zat, ahol közö­sen nevel­ték a sér­tett két, vala­mint a vád­lot­tal közös két, össze­sen négy gyer­me­kü­ket. A vád­lott 2013-tól gyak­ran fogyasz­tott sze­szes­italt, és a csa­lád­tag­ja­i­val szem­ben tanú­sí­tott erő­sza­kos maga­tar­tá­sa állan­dó­sult. A férfi a kis­ko­rú gyer­me­ke­ket több­ször bán­tal­maz­ta, őket szi­dal­maz­ta, leala­cso­nyí­tó jel­zők­kel illet­te, és ami­kor egyi­kük anyja bán­tal­ma­zá­sa miatt a védel­mé­re kelt, őt ellök­te. Az utób­bi gyer­mek 18. élet­évé­nek betöl­té­se után a vád­lott vele, vala­mint csa­lád­tag­ja­i­val szem­ben tanú­sí­tott meg­alá­zó, agresszív maga­tar­tá­sa miatt 2015-ben elköl­tö­zött otthonról.

A vád­lott a házas­tár­sát napi szin­ten becs­mér­lő sza­vak­kal illet­te, meg­ve­rés­sel fenye­get­te, a gyer­me­kek jelen­lé­té­ben bán­tal­maz­ta, amely követ­kez­té­ben a sér­tett­nek vér­alá­fu­tá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A férfi a nőt több­ször hasba rúgta, amely­nek követ­kez­té­ben nála pete­fé­szek ron­cso­ló­dás ala­kult ki.  Ami­kor a sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok során gyer­me­kei védel­mé­re kelt, a vád­lott a sér­tet­tet ellök­te. A nő hosszú ideig azért nem tett fel­je­len­tést mert a férfi azzal fenye­get­te, hogy a gyer­me­ke­ket elve­te­ti tőle.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indítványozott.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat négy év és öt hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, öt évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a ter­helt és védő­je fellebbezett.