Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Tolna Megyei Főügyészségen

A Tolna Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 9-én dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes rész­vé­te­lé­vel évér­té­ke­lő érte­kez­le­tet tar­tott.

Dr. Magyar Pál főügyész köszön­tő­je után Dr. Mál­in­ger Mari­an­na bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes a szak­ág mun­ká­ját érté­kel­ve elő­ad­ta, hogy az ismert­té vált bűn­cse­lek­mé­nyek száma 2018. évben a megyé­ben – az orszá­gos ada­tok­hoz viszo­nyít­va – kisebb mér­ték­ben, 7,22%-kal csök­kent. A leg­jel­lem­zőb­bek tovább­ra is a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek. A jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet vál­to­zá­sa, a struk­tú­ra­vál­tás, illet­ve új jog­in­téz­mé­nyek meg­je­le­né­se miatt azon­ban a sta­tisz­ti­kai ada­to­kat nem lehet tel­je­sen egy­be­vet­ni a koráb­bi évek ada­ta­i­val. Külön kitért a nyo­mo­zá­sok fel­ügye­le­té­nek és irá­nyí­tá­sá­nak kér­dé­se­i­re, a nyo­mo­zást befe­je­ző ügyé­szi dön­té­sek­re, a vád­ha­tó­sá­gi tevé­keny­ség­re, a gyermek- és ifjú­ság­vé­del­mi tevé­keny­ség­re, vala­mint a másod­fo­kú eljá­rá­sok­kal kap­cso­la­tos ada­tok­ra is.

Kiemel­te, hogy a megye vád­ered­mé­nyes­sé­gi muta­tói ebben az évben is kivá­ló­ak vol­tak, az orszá­gos átla­got is meg­ha­lad­ták.

A köz­jo­gi szak­ág mun­ká­já­ról szóló beszá­mo­ló ada­tai sze­rint az előző évhez képest 4%-kal keve­sebb ügy érke­zett, ami az ügyé­szi intéz­ke­dé­sek szá­má­nak csök­ke­né­sét is jelen­tet­te. A köz­ér­dek­vé­del­mi ügyé­szi tevé­keny­ség nagyobb részét a sza­bály­sér­tés­sel kap­cso­la­tos ügyek elin­té­zé­se tette ki. A szin­tén a szak­ág­hoz tar­to­zó büntetés-végrehajtási tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­let és jog­vé­del­mi ügyé­szi tevé­keny­ség köré­ben az ügy­for­ga­lom kis­mér­té­kű növe­ke­dést muta­tott; vala­mint a magán­jo­gi terü­le­ten is 10%-kal több ügy érke­zett.

A beszá­mo­ló­kat köve­tő­en dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes hang­sú­lyoz­ta, hogy 2018 a vál­to­zás éve volt. Rövid orszá­gos kite­kin­tés után a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek mun­ká­ját érté­kel­ve leszö­gez­te, hogy a vád­ered­mé­nyes­sé­gi és a többi muta­tó is szín­vo­na­las és szak­sze­rű mun­ká­ra utal, amely miatt elis­me­ré­sét fejez­te ki. Szak­mai, vala­mint az ügyé­szi élet­pá­lyát érin­tő kér­dé­sek­re is kitért, majd összeg­zés­ként meg­kö­szön­te az elmúlt évi tevé­keny­sé­get, a szak­sze­rű, idő­sze­rű és tör­vé­nyes mun­kát mind­két szak­ág­ban.