Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Heves Megyei Főügyészség

A teg­na­pi napon tar­tot­ta a 2018-as évben vég­zett mun­ká­ját érté­ke­lő összügy­é­szi érte­kez­le­tet a Heves Megyei Főügyész­ség. Az ese­ményt Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes sze­mé­lyes jelen­lé­té­vel tisz­tel­te meg.

Dr. Sza­ló­ki Zol­tán főügyész beszá­mo­ló­já­ban utalt arra, hogy tavaly a megyei ügyé­szi szer­ve­zet szak­mai és funk­ci­o­ná­lis téren is szá­mos jelen­tős vál­to­zás­sal járó, rend­kí­vül moz­gal­mas, ugyan­ak­kor ered­mé­nyes és sike­res évet zárt. A mind­két szak­ágat érin­tő kiemelt hord­ere­jű jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok­hoz – így min­de­nek­előtt az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés beve­ze­té­sé­hez, vala­mint a meg­újult, nagy eljá­rás­jo­gi kóde­xek hatály­ba­lé­pé­sé­hez – kötő­dő fel­ada­tok ellá­tá­sán túl, külön kihí­vást jelen­tett az elmúlt évben a főügyész­ség fel­újí­tott szék­há­zá­ba való vissza­köl­tö­zés zök­ke­nő­men­tes lebo­nyo­lí­tá­sa is. A főügyész a sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lek ala­ku­lá­sá­nak átte­kin­té­se után elmond­ta, hogy a Heves Megyei Főügyész­ség 2018-ban tovább­ra is magas szín­vo­na­lon – a bün­te­tő­el­já­rást gyor­sí­tó és egy­sze­rű­sí­tő jog­in­téz­mé­nye­ket szé­les kör­ben és nagy szám­ban alkal­maz­va - tör­vé­nye­sen, idő­sze­rű­en, és ered­mé­nye­sen látta el a szak­mai feladatait.

Dr. Kal­már Gyula bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes beszá­mo­ló­já­ban érté­kel­te a múlt év szám­ada­ta­it és ten­den­ci­á­it. Elmond­ta, hogy tavaly csök­kent a megyé­ben a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek, ugyan­ak­kor ész­re­ve­he­tő­en nőtt a regiszt­rált bűn­el­kö­ve­tők száma.  Beszélt arról is, hogy a júli­us else­jé­vel hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény szám­ta­lan újí­tást hozott, melyek a megye ügyé­szi szer­ve­i­től is alap­ve­tő szem­lé­let­vál­tást köve­tel­nek meg. Az ezzel kap­cso­la­tos kihí­vá­sok­nak sike­rült meg­fe­lel­ni, szé­les kör­ben teret nyert pél­dá­ul a bűn­cse­lek­mé­nyek elő­ké­szí­tő ülés kere­té­ben tör­té­nő elbí­rá­lá­sát szor­gal­ma­zó gya­kor­lat, ami a jövő­ben elő­se­gít­he­ti a fele­lős­ség­re voná­sok egyre idő­sze­rűb­bé válá­sát is.

Dr. Román­né dr. Hajdú Csil­la meg­bí­zott köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes beszá­molt arról, hogy a szak­ági mun­kát érin­tő koráb­bi cél­ki­tű­zé­sek 2018-ban szin­te mara­dék­ta­la­nul tel­je­sül­tek. A jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok követ­kez­té­ben várt, és elke­rül­he­tet­len ügy­szám­csök­ke­nés mel­lett is nőtt a saját kez­de­mé­nye­zé­sek száma, külö­nö­sen az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek vizs­gá­la­ta, a cég­ügyek, a civil szer­ve­ze­tek­kel kap­cso­la­tos ügyek, vala­mint a kör­nye­zet­vé­del­mi illet­ve a gyermek- és ifjú­ság­vé­del­mi ügyek terü­le­tén. A büntetés-végrehajtási tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­let terü­le­tén az ügy­for­ga­lom folya­ma­to­san emel­ke­dő ten­den­ci­át mutat. Kiemel­te azt is, hogy az elmúlt évben tovább erő­sö­dött a szak­ágak közöt­ti együttműködés.

Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes hoz­zá­szó­lá­sá­ban elis­me­rés­sel szólt a megyei főügyész­ség előző évi mun­ká­já­ról, mél­tat­va töb­bek között a csak­nem 99%-os vád­ered­mé­nyes­sé­get. Emel­lett kitért több aktu­á­lis szak­mai kér­dés­re, és vázol­ta az ügyé­szi szer­ve­zet előtt álló jövő­be­ni feladatokat.