Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő ügyészi értekezlet Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség 2019. már­ci­us 26-án Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes rész­vé­te­lé­vel tar­tot­ta meg az elmúlt évi mun­kát érté­ke­lő összügy­é­szi értekezletét.

Dr. Varga Árpád főügyész az össze­fog­la­ló­já­ban beszá­molt arról, hogy a megyé­ben az elmúlt évben, a koráb­bi­nál keve­sebb, 6582 bűn­cse­lek­ményt regiszt­rál­tak. A keve­sebb bűn­cse­lek­mény miatt a vád­eme­lé­sek száma is csök­kent. A főügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy a 2018-as év két kiemel­ke­dő­en fon­tos tör­vény hatály­ba­lé­pé­se miatt jelen­tős vál­to­zá­so­kat hozott a szer­ve­zet tevé­keny­sé­gé­ben. Az ügyé­szek, úgy a bün­te­tő­jo­gi, mint a köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­le­ten lel­ki­is­me­re­te­sen fel­ké­szül­tek a pol­gá­ri per­rend­tar­tás­ról, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vé­nyek vég­re­haj­tá­sá­ra. Ennek köszön­he­tő­en, a jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok­ból faka­dó, új szem­lé­le­tű mun­ka­vég­zés ered­mé­nyei az évkö­zi mun­ká­ban már meg is jelen­tek. Az ügyé­szek haté­ko­nyan éltek a bün­te­tő­el­já­rá­sok egy­sze­rű­sí­té­sét, továb­bi gyor­sí­tá­sát szol­gá­ló bővü­lő lehe­tő­sé­gek­kel, és az év máso­dik felé­ben a vád­eme­lé­sek 76,6%-ában eze­ket alkalmazták.

A bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let éves tevé­keny­sé­gét dr. Burka Tibor főügyész­he­lyet­tes ismer­tet­te. Hang­sú­lyoz­ta a társ­szer­vek­kel való együtt­mű­kö­dés jelen­tő­sé­gét az új szem­lé­le­tű jog­al­kal­ma­zás meg­ho­no­sí­tá­sa, az eljá­rá­sok egy­sze­rű­sí­té­se, gyor­sí­tá­sa végett. Kiemel­te a bün­te­té­si célo­kat szem előtt tartó, meg­fon­tolt, és az adott jogi hely­zet­hez iga­zo­dó, ügyé­szi indít­vá­nyo­zá­si gya­kor­lat fontosságát.

Dr. Bagdi Lász­ló főügyész­he­lyet­tes a köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­le­ten vég­zett tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­sek, a magán­jo­gi tevé­keny­ség, vala­mint a büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­té­nek tapasz­ta­la­ti­ról és az ezek alap­ján tett ügyé­szi intéz­ke­dé­sek­ről szá­molt be.

Dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyet­tes kitért a bün­te­tő­jo­gi jog­al­kal­ma­zás aktu­á­lis kér­dé­se­i­re, majd a 2019-es évre is kiemelt fel­adat­ként hatá­roz­ta meg az idő­sze­rű ügy­in­té­zés fenn­tar­tá­sát, és az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek szak­sze­rű alkalmazását.

Vége­ze­tül elmond­ta, hogy a megye ügyé­szei a 2018-ban meg­vál­to­zott jogi kör­nye­zet­ben is helyt áll­tak és idő­sze­rű­en, az új ren­del­ke­zé­se­ket is jelen­tős szám­ban és tör­vé­nye­sen alkal­maz­va jó szín­vo­na­lon tel­je­sí­tet­ték köte­le­zett­sé­ge­i­ket. Ezt köve­tő­en a leg­főbb ügyész helyet­tes meg­kö­szön­te az appa­rá­tus munkáját.