Főoldal » Hírek » Ezúttal rablás miatt került rács mögé a különös visszaeső 23 éves nő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és okirat­tal vissza­élés miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 23 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a lakó­kör­nye­ze­té­ben élő idős sér­tett sérel­mé­re köve­tett el bűncselekményt.

A fia­tal nő 2022. júli­us 9-én dél­előtt Nemti köz­ség­ben egy idős férfi csa­lá­di házá­hoz ment azért, hogy pénzt kér­jen köl­csön. A kerí­tést átmász­va ment be az udvar­ra, majd a bejá­ra­ti ajtón döröm­böl­ve kért pénzt az idős férfitől.

A sér­tett az ingat­lan elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, ő azon­ban a 80 éves, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sér­tet­tel együtt belök­te az ingat­lan bejá­ra­ti ajtaját.

A férfi meg­pró­bál­ta a lakás­ból eltá­vo­lí­ta­ni, de a nő a szo­bá­ban talált por­szí­vó­cső­vel meg­ütöt­te őt, majd a tás­ká­ját a benne lévő pénz­tár­cá­val, 8.000.- forint kész­pénz­zel és az okira­ta­i­val együtt magá­hoz vette, majd elfutott.

A nőt a nyo­mo­zó ható­ság minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és okirat­tal vissza­élés miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. A gya­nú­sí­tott fia­tal kora elle­né­re több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sül. Leg­utóbb 2021 ápri­li­sá­ban sza­ba­dult bör­tön­bün­te­tés­ből, elle­ne jelen­leg is több eljá­rás folyik, a bíró­ság előtt is. Az ügyész­ség ezért a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, amit a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja el is rendelt.