Főoldal » Archív » F E L H Í V Á S - A Központi Nyomozó Főügyészség a Teréz körúti robbantással kapcsolatban továbbra is kéri a szemtanúk jelentkezését és a felvételek megőrzését

F E L H Í V Á S 

 A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal kap­cso­lat­ban tovább­ra is kéri a szem­ta­núk jelent­ke­zé­sét és a fel­vé­te­lek megőrzését

 A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kéri azon állam­pol­gá­rok jelent­ke­zé­sét, akik a Buda­pest VI., Teréz kör­úton 2016. szep­tem­ber 24. nap­ján 22 óra 36 perc­kor tör­tént rob­ban­tás­ról készült, a rend­őr­ség által 2016. szep­tem­ber 26. nap­ján köz­zé­tett vide­ó­fel­vé­te­len fel­is­me­rik magu­kat, és még nem került sor tanú­kén­ti kihall­ga­tá­suk­ra. Kér­jük, hogy ezen sze­mé­lyek jelent­kez­ze­nek a rend­őr­ség­nél a nap 24 órá­já­ban ingye­ne­sen hív­ha­tó 06/80-620-107 szá­mon, vagy a „Tele­fon­ta­nú” 06/80-555-111 zöld szá­mán. Kiemel­ten kér­jük azon hölgy jelent­ke­zé­sét, aki a rob­ban­tás előtt pár másod­perc­cel elsé­tált a rend­őr­jár­őr mellett.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség tovább­ra is kér min­den­kit, hogy aki Buda­pest köz­igaz­ga­tá­si terü­le­tén talál­ha­tó vide­ó­ka­me­ra által készí­tett fel­vé­tel­lel ren­del­ke­zik, hogy a 2016. szep­tem­ber 24. és 25. nap­ján készült fel­vé­te­le­ket őriz­ze meg.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, több ember és hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a Buda­pest VI., Teréz kör­úton tör­tént rob­ban­tás miatt. A nyo­mo­zást soron kívül, nagy erők­kel, a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve végezzük.

Kér­jük, hogy aki az elkö­ve­tő sze­mé­lyé­vel, illet­ve tar­tóz­ko­dá­si helyé­vel kap­cso­lat­ban bár­mi­lyen infor­má­ci­ó­val ren­del­ke­zik, tegyen beje­len­tést a nap 24 órá­já­ban ingye­ne­sen hív­ha­tó 06/80-620-107 szá­mon, vagy a „Tele­fon­ta­nú” 06/80-555-111 zöld szá­mán. Beje­len­té­sét meg­te­he­ti a 107, 112 köz­pon­ti segély­hí­vók vala­me­lyi­kén, illet­ve sze­mé­lye­sen bár­me­lyik rend­őri szerv­nél. Az orszá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány a nyom­ra­ve­ze­tő­nek nettó 10 mil­lió forint díjat tűzött ki. A beje­len­tő sze­mé­lyét bizal­ma­san kezeljük.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 28.

Dr. Keresz­tes Imre 

főügyész

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség sajtóközleménye