Főoldal » Hírek » Fabottal bántalmazta a feleségét - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több alka­lom­mal ököl­lel, majd fabot­tal ütöt­te a feleségét. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a házas­pár között gya­ko­ri­ak vol­tak a viták, emi­att az asszony elhagy­ta a vád­lot­tal közös esz­ter­go­mi ott­ho­nát. 2021. augusz­tus 25-én, a dél­utá­ni órák­ban azon­ban haza­tért, ekkor ott­hon volt a férfi és a csa­lád többi tagja is. A férj elküld­te a lakás­ból a csa­lád­tag­ja­it azzal, hogy meg akar­ja beszél­ni az együtt­élé­sü­ket a sér­tet­tel, és meg­ígér­te nekik, hogy nem fogja bán­ta­ni a sér­tet­tet. A férfi eze­ket meg­elő­ző­en sze­szes italt fogyasz­tott és szo­ron­gás­ol­dó tab­let­tá­kat vett be. Ugyan­ezen a napon a férfi fél­té­keny­ség­ből eredő bosszú­ból tett­leg bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét, több­ször ököl­lel meg­ütöt­te a fejét, egy nagy fabot­tal meg­ütöt­te a comb­ját a hátá­nak jobb olda­lát és a kezét, majd a fekvő test­hely­zet­be került sér­tet­tet nagy erő­vel hátba rúgta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben ujj- és bor­da­tö­rést, vala­mint lép­re­pe­dést szen­ve­dett el. A lép­re­pe­dés élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minő­sül. Az élet­ve­szé­lyes álla­pot elhá­rí­tá­sa végett a sér­tett lépét műtét­tel el kel­lett távolítani.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre. 

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.