Főoldal » Hírek » Fahusánggal ütötte a kecskét - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az állat­kín­zás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fahu­sáng­gal ütle­gel­te a kecskebakját. 

A vád­irat sze­rint a lábat­la­ni férfi lakó­he­lyén több álla­tot tart, kecs­ké­ket is. A férfi 2022. szep­tem­ber 03-án fel­dü­hö­dött a kecs­ke­bak visel­ke­dé­sén, mivel az állat a karám kerí­té­sén keresz­tül össze­ve­re­ke­dett a szom­széd­ja kecs­ke­bak­já­val, és ennek során a kerí­tés meg­ron­gá­ló­dott. Az elkö­ve­tő a kecs­ke­ba­kot egy 93 cm hosszú végé­ben kiszé­le­se­dő, annak két olda­lán tompa élű kemény­fa husáng­gal több­ször meg­ütöt­te a gerin­cén és a fején. A kecs­ke­bak hátsó lábai egy alka­lom­mal a hátá­ra mért ütés hatá­sá­ra meg­rogy­tak. Az állat mene­kül­ni pró­bált, de lánc­ra volt kötve, így a föld­re feküdt és sírt, így visel­te a bán­tal­ma­zást, az indo­ko­lat­lan mér­té­kű bün­te­tést, amely alkal­mas volt arra, hogy az állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát okozza.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, a lefog­lalt fahu­sán­got koboz­za el.