Főoldal » Archív » Fazékkal ütlegelte munkáltatóját

A vád­lott ellen a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságon

A vád­lott segéd­mun­kás­ként dol­go­zott az idős sér­tett ebesi tanyá­ján, ahol szál­lást is kapott.

2017. már­ci­us 20-án dél­után a sér­tett ész­lel­te, hogy a vád­lott ittas, majd emi­att a fér­fit a tanya ter­mény­tá­ro­ló­já­ban kér­dő­re vonta. A vád­lott és a sér­tett vitá­ba keve­re­dett, a vád­lott sér­te­get­ni kezd­te a mun­ka­adó­ját. Ezután a fel­dü­hö­dött férfi bement a szál­lás­he­lyé­re, ahol magá­hoz vett két kisebb faze­kat és a sér­tett után ment. Ezt ész­lel­ve a mun­ka­adó kiütöt­te az egyik faze­kat a vád­lott kezé­ből, azon­ban a férfi a nála lévő másik edénnyel rátá­madt a sér­tett­re és őt három­szor fejen ütötte.

A bán­tal­ma­zást látva a tanyán dol­go­zó másik alkal­ma­zott aka­dá­lyoz­ta meg a sér­tett továb­bi ütlegelését.

A bűn­cse­lek­mény során a sér­tett a fej­te­tőn szen­ve­dett el 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett sérü­lé­se­ket, azon­ban figye­lem­mel a hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re, a sérült test­tá­jék­ra, a több­szö­ri erő­be­ha­tás­ra a vád­lott szán­dé­ka 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.