Főoldal » Hírek » Fegyházból zsarolt engedély nélkül tartott telefonjával - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy külö­nös vissza­eső férfi és társa ellen.

A vád sze­rint a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben lévő férfi úgy szer­zett pénzt a sér­tet­től, hogy tele­fo­non vég­re­haj­tó­nak adta ki magát, majd fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy még a tele­fo­ná­lás nap­ján fizes­se be a köve­telt össze­get az álta­la adott szám­la­szám­ra, ahon­nan a pénzt sza­bad­lá­bon lévő nő isme­rő­se fel­vet­te.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az ember­ölés miatt is elítélt, 15 év fegy­ház bün­te­té­sét töltő férfi 2019 nya­rán úgy tar­tott magá­nál egy mobil­te­le­font, hogy arra enge­dé­lye nem volt.

A vád­lott 2019 júli­u­sá­ban bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nál­ta az ille­gá­li­san tar­tott tele­font, ami­kor fel­hív­ta a Somogy megyé­ben élő sér­tet­tet. A férfi a tele­fon­ban elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy ő ható­sá­gi vég­re­haj­tó és köz­mű­tar­to­zá­sai miatt 63.000 forin­tot kell még aznap átutal­nia, mert ha ennek nem tesz ele­get, laká­sá­ra men­nek és onnan fog­lal­ják le vagyon­tár­gya­it.

A meg­fe­nye­ge­tett sér­tett a vád­lott uta­sí­tá­sa sze­rint lakó­he­lye pos­ta­hi­va­ta­lá­ból fel­adó­ve­vé­nyen befi­zet­te a köve­telt össze­get.

A zsa­ro­lás útján meg­szer­zett pénzt a vád­lot­tal össze­ját­szó nő a bank­szám­lán tör­té­nő jóvá­írás nap­ján egy kazinc­bar­ci­kai bank­au­to­ma­tá­ból fel­vet­te és azt isme­ret­len célra for­dí­tot­ta.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés és tár­gya­lás­ról lemon­dás ese­té­re öt év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, míg társa ese­té­ben a két év bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát négy évre füg­gessze fel.