Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetés a fehérnemű tolvajnak - videón a menekülés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen 2 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a több­szö­rös vissza­eső fér­fit, aki a komá­ro­mi üzlet­ből női fehér­ne­műt lopott. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 12-én bement a komá­ro­mi üzlet­be, ahol az eladó éppen egy vásár­ló­val fog­lal­ko­zott. A férfi az eladó pil­la­nat­nyi figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va az üzlet kira­ka­tá­ból elvett két darab fehér­ne­mű szet­tet, onnan futva távo­zott. Az eladó a tol­vaj után sie­tett, fel­szó­lí­tá­sá­ra a férfi az össze­sen  26.000,-Ft érté­kű fehér­ne­mű­ket visszaadta.

A férfi 2020. augusz­tus 23-ra vir­ra­dó­an egy bábol­nai par­ko­ló­ban két gép­ko­csit ron­gált meg, mert azok­ból ciga­ret­tát akart lopni, az egyik­ben 55.000,- Ft., a másik­ban 33.000,- Ft. kárt oko­zott. Az elkö­ve­tő 2020. augusz­tus 23-án a haj­na­li órák­ban egy ácsi csa­lá­di ház udva­rá­ra ment be, és onnan ello­pott egy 29.000,- Ft érté­kű kerékpárt.

A férfi  2020. augusz­tus 27-én 14:00 óra és 2020. augusz­tus 31-én 07:00  között az ácsi óvoda épü­le­té­be az ablak benyo­má­sa útján jog­ta­la­nul beha­tolt és az egyik cso­port­szo­ba író­asz­ta­lá­ból  eltu­laj­do­ní­tott  300, Ft-ot. A férfi 2020. szep­tem­ber 6-án kora reg­gel erő­sza­kot alkal­maz­va jog­ta­la­nul bement egy ácsi csa­lá­di házba, és onnan a sér­tett fel­szó­lí­tá­sá­ra sem volt haj­lan­dó elmenni.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit 2 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let jog­erős, azt az ügyész, vád­lott és védő is tudo­má­sul vette.